Forskrift om utvalgte naturtyper er oppdatert

Definisjonene av naturtypene slåttemark, slåttemyr og kystlynghei etter Miljødirektoratets instruks er tatt inn i forskrift om utvalgte naturtyper.

Publisert 02.10.2023

Oppdateringen av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven ble vedtatt av Kongen i statsråd 21. september.

Bakgrunnen for oppdateringen er at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks er innført som anerkjent metode for kartlegging av terrestriske naturtyper, og at kartlegging etter DN håndbok 13 er faset ut.

I Miljødirektoratets kartleggingsinstruks vurderes naturtypens tilstand og naturmangfold, og dette brukes for å fastsette lokalitetskvalitet. Lokalitetskvalitet synliggjør forskjeller i økologisk kvalitet mellom ulike lokaliteter av samme naturtype.

Med den nye oppdateringen, er det for slåttemark, slåttemyr og kystlynghei spesifisert hvilke trinn av lokalitetskvalitet som er utvalgt naturtype. Fram til nå har de utvalgte naturtypene slåttemark, slåttemyr og kystlynghei vært definert kun ut fra kvalitet fastsatt etter DN-håndbok 13.

Se de nye definisjonene av slåttemark, slåttemyr og kystlynghei her:

Definisjonene som er basert på klassifisering etter DN-håndbok 13 er beholdt uendret i forskriften. Det er kartlagt mye slåttemark, slåttemyr og kystlynghei etter DN-håndbok 13. Disse lokalitetene vil fortsatt være utvalgt naturtype etter oppdateringen.

Endringer for verdisetting

I håndboka M-1941 Konsekvensutredning av klima og miljø har utvalgte naturtyper "svært stor verdi" i verditabell for naturmangfold. Lokaliteter med slåttemark, slåttemyr og kystlynghei som er kartlagt etter Miljødirektoratets instruks og som nå faller inn under forskriften, har heretter "svært stor verdi".

Fram til nå har lokaliteter av disse naturtypene som er kartlagt etter Miljødirektoratets instruks blitt verdisatt med grunnlag i rødlistekategori og lokalitetskvalitet.

Håndboka er oppdatert i tråd med revidert forskrift:

Kartlag i Naturbase er oppdatert

Kartlaget "Utvalgte naturtyper" i Naturbase er oppdatert og inkluderer nå slåttemark, slåttemyr og kystlynghei kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. "Naturtyper – KU-verdi" er også oppdatert med svært stor verdi for alle utvalgte naturtyper.

Se også:

Endringene er basert på fagrapport fra Nibio (lenke), og er det samme som var på høring sommeren 2021: