Kommunesektoren er avgjørende for å nå klimamål

Uten økt innsats fra kommuner og fylkeskommuner, vil det bli svært vanskelig å nå norske klimamål.

Publisert 25.10.2023

Kommunesektorens innsats har stor betydning i klimaarbeidet, særlig for utslipp i ikke-kvotepliktig sektor og i skog- og arealbrukssektoren. Uten økt innsats fra kommuner og fylkeskommuner vil det bli svært vanskelig å oppnå nødvendige utslippsreduksjoner fram mot 2030 og nærmest umulig å nå målet for 2050.

Det viser en gjennomgang av eksisterende kunnskap fra ulike rapporter og analyser som Miljødirektoratet har gjort. Dette er oppsummert i et notat til Klima- og miljødepartementet.

Nøkkelrolle i mange viktige klimatiltak

Miljødirektoratet har blant annet vurdert betydningen av kommunene for å få gjennomført tiltakene i rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. Den beskriver 85 tiltak som samlet sett gjør det mulig å oppfylle målet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp i 2030.

Handling fra kommunene er nødvendig i omtrent halvparten av tiltakene – ellers er kommunene en barriere for gjennomføring av tiltaket, viser en gjennomgang av tiltakene. Blant annet forutsetter mange av tiltakene i Klimatiltak i Norge mot 2030 at kommunene vedtar egnet arealbruk etter plan- og bygningsloven.

Avgjørende for å nå 2050-målet

Når det gjelder 2050-målet om å kutte utslipp med 90-95 prosent sammenlignet med 1990, er det avgjørende at kommunesektoren har kuttet alle utslipp som er mulig å kutte fra egen virksomhet, og utnytter mulighetene de har som planmyndighet, innkjøper av varer og tjenester og samfunnsutvikler. Uten forsterket innsats fra kommunene de nærmeste årene, forsinkes også nødvendig omstilling som gir utslippskutt i perioden etter 2030.

Påvirker utslippene til andre aktører

Kommuner og fylkeskommuner er viktige både fordi de har utslipp fra egen virksomhet, og fordi de kan påvirke utslippene fra andre aktører i samfunnet. Særlig i rollen som samfunnsutvikler – som pådriver, koordinator og tilrettelegger slik at innbyggere og næringsliv kan kutte sine utslipp – kan kommunen bidra til å utløse effekten av mange av tiltakene i Klimatiltak i Norge mot 2030. Manglende tilrettelegging kan være en vesentlig barriere for at innbyggere og virksomheter kan kutte sine utslipp.