MCCP: Restriksjonsforslag ferdig behandlet hos Echa

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at Reach-restriksjonsforslag mot MCCP er klart til å oversendes Europakommisjonen.

Publisert 20.10.2023

Forslaget har vært på offentlig høring og nå foreligger samlet anbefaling fra Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac) om restriksjon av MCCP.

Restriksjonsforslaget omfatter mellomkjedede klorparafiner (MCCP) og andre stoffer som inneholder kloralkaner med 14-17 karbonatomer, som har persistente, bioakkumulerbare og toksiske egenskaper (PBT- og/eller vPvB).

Restriksjonsforslaget omfatter både stoffene i seg selv, stoffblandinger og produkter der konsentrasjonen av MCCP overskrider 0.1%.

MCCP brukes først og fremst som myknere, flammehemmere eller som friksjonsdempere i hydrauliske væsker.

Klorparafiner er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer, de er giftige og har alvorlige langtidsvirkninger for helse- og miljø og er oppført på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon. MCCP er også foreslått regulert gjennom Stockholmkonvensjonen om persistente organiske forurensninger (POPs).

Oversendes til Europakommisjonen

Restriksjonsforslaget, sammen med Rac og Seacs samlede anbefaling, skal innen kort tid oversendes til Europakommisjonen. Forslaget vil støtte opp under diskusjonen i Stockholmkonvensjonen og tilrettelegge for EUs posisjon i forhandlingene av et mulig globalt forbud.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: