Octocrilene: Planer om ny restriksjon

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå restriksjon i Reach av stoffet octocrilene.

Publisert 18.10.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå restriksjon for:

  • Octocrilene (EC nr 228-250-8)

Octocrilene kan være farlig for vannlevende organismer og organismer i sediment og det er også risiko for forurensning av grunnvann. Octocrilene brukes som UV-filter i kosmetiske produkter og det er denne bruken som utgjør størst risiko for miljøet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Echa har tre registre:

Relevante lenker