Tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet utlyser tilskudd til arbeidet med nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt. Fristen er 1. desember 2023.

Publisert 02.10.2023

Det er nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. Regjeringen har bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann.

Rammen for ordningen vedtas i statsbudsjettet for 2024. Den forventes å være 12 millioner kroner i 2024.

De som kan søke:

  • kommuner  
  • kommunalt eide selskaper
  • interesseorganisasjoner som jobber på vegne av kommunene

Det kan søkes om tilskudd til følgende prosjekter

  • Planlegging og/eller prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg.
  • Tiltak for kompetansehevning knyttet til nitrogenfjerning.
  • Uttesting av teknologi for nitrogenfjerning.

Følgende tildelingskriterier må være oppfylt

  • Kommunen/interkommunalt selskap skal bidra med egeninnsats.
  • Prosjektet skal bidra til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.
  • Prosjektet skal ha til hensikt å bidra til en raskere beslutning om eller innføring av nitrogenfjerning.