Kontrollerer behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvalterne over hele landet fører i høst tilsyn med behandlingsanlegg som håndterer kasserte kjøretøy.

Publisert 04.09.2023

Det er rundt 2,9 millioner biler i Norge. Ca. 130 000 kjøretøyer blir vraket årlig.

Behandlingen av bilene på landets rundt 140 mottak skal sikre forberedelse til ombruk og materialgjenvinning, både for å redusere avfallsmengder og for å oppnå god ressursutnyttelse.

Miljømessig håndtering av bilvrak

Håndteringen av kasserte kjøretøy skal skje forsvarlig i tråd med regelverket, slik at helse- og miljøfarlige stoffer ikke forurenser omgivelsene.

Det er viktig at behandlingsanleggene er godt forberedt på det økende antallet med elektriske biler, spesielt håndteringen av batteriene.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for behandlingsanlegg som håndterer kasserte kjøretøy.

Kontrollerer at miljøregelverket følges

Statsforvalteren kontrollerer i september og oktober behandlingsanlegg over hele landet som håndterer kasserte kjøretøy. Hensikten er å sjekke at de følger regelverket som skal hindre forurensning av grunn og vann.

De viktigste oppgavene for å hindre forurensning ved håndtering av kasserte kjøretøy er:

  • Sikre god miljøsanering av bilene slik at miljøfarlige komponenter blir fjernet før videre behandling i fragmenteringsanlegg
  • Hindre at fraksjoner som olje, tungmetaller, fluorholdige klimagasser og andre miljøgifter blir sluppet ut til miljøet
  • Kontrollere at utsortert farlig avfall blir levert til godkjente avfallsmottak