Omsetningskrav for biodrivstoff til sjøfart

Krav til omsetning av avansert biodrivstoff og biobrensel til sjøfart trer i kraft 1. oktober 2023.

Publisert 27.09.2023

Forskriften kunngjøres i Lovdata og blir publisert av Klima- og miljødepartementet på deres nettsider.

Endringer i forskriften og veilederen

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet endringer i forskriften fra forslaget som var på høring tidligere i år. Det er justert noe i ordlyden på dokumentasjonskravet.

Dette er blant annet gjort fordi bransjen, ved Drivkraft Norge, mente at det foreslåtte kravet oppfordret til deling av konkurransesensitiv informasjon. 

Vi har hatt god dialog med Konkurransetilsynet, som har spilt inn at det bør komme tydelig fram at konkurrenter ikke må dele konkurransesensitiv informasjon. Nå blir dette eksplisitt uttrykt både i forskrift og veileder. 

Med disse endringene blir det enda klarere at dokumentasjonskravet ikke skal føre til deling av konkurransesensitiv informasjon i strid med konkurranseregelverket.  

For beregning av drivstoffsalg fra marinaer kan det benyttes egne estimater for å fordele drivstoff mellom henholdsvis omsetningskravet for sjøfart og omsetningskravet for andre formål. 

I tillegg har vi, basert på innspillene, gjort mindre endringer for å gjøre veilederen tydeligere.

Omsettere kan søke om unntak fra dokumentasjonskrav for anleggsdiesel

Det har blitt reist spørsmål om det er mulig å rapportere all anleggsdiesel som er solgt via videreforhandlere i omsetningskravet for andre formål, selv om noe i praksis vil kunne gå til sjøfart. Dette vil innebære at sluttbruken ikke dokumenteres i tråd med forskriften § 3-3d. for anleggsdiesel som selges via videreforhandlere.

Dette er en forenkling vi har signalisert at vi er positive til å gi midlertidig aksept for, med forutsetning om at anleggsdieselen rapporteres i omsetningskravet for andre formål. En av årsakene er at det er snakk om relativt små volum anleggsdiesel som går til sjøfart.

Vi understreker at dette bare gjelder produktet anleggsdiesel, og ikke MGO eller rene biodrivstoffprodukter som HVO eller FAME.

Omsettere som ønsker et slikt unntak kan søke Miljødirektoratet om dette. Søkeren må redegjøre for hvorfor det er nødvendig med et slikt unntak, og hva konsekvensen av et unntak vil være.

Søknaden bør også inneholde informasjon om mengde anleggsdiesel som selges gjennom videreforhandlere og hvor mye av dette som anslås til å gå til sjøfart, og mengde anleggsdiesel som omsetter selger direkte til sjøfart.

Søknaden kan først formelt innvilges når forskriften har trått i kraft, 1. oktober.

Miljødirektoratet forbeholder seg retten til å vurdere hver søknad individuelt og sette vilkår for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser.

Rapporteringsfrist 31. mars 2024

Vi vil for øvrig minne om rapporteringsfristen 31. mars 2024. Omsettere skal sørge for å ha opplysninger om sluttbruk for drivstoff de har omsatt i løpet av et år innen rapporteringsfristen på omsetningskravet 31. mars påfølgende år.

Vi viser til Skatteetaten ved spørsmål om tolking av særavgiftsforskriften.