Restriksjonsforslag for bisfenoler midlertidig trukket

Tyske myndigheter har trukket restriksjonsforslaget for bisfenoler med hormonforstyrrende egenskaper i miljøet fra den pågående behandlingen i Echa.

Publisert 14.09.2023

I oktober 2022 leverte Tyskland et restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket Reach, til kjemikaliebyrået Echa. Målet med restriksjonsforslaget er å redusere de totale utslippene fra den omfattende bruken av stoffblandinger og produkter som inneholder bisfenol A (BPA) og strukturelt liknende bisfenoler til miljøet. Alle disse bisfenolene har hormonforstyrrende egenskaper i miljøet.

Følgende stoffer er foreslått omfattet av restriksjonen: bisfenol A (BPA), bisfenol B (BPB), bisfenol S (BPS), bisfenol F (BPF) og bisfenol AF (BPAF). I tillegg er det lagt opp til at bisfenoler som i framtiden:

  • identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) basert på deres hormonforstyrrende egenskaper i miljøet
  • klassifiseres som hormonforstyrrende for miljøet i henhold til CLP-forordningen
  • identifiseres som hormonforstyrrende stoffer i EUs regelverk for biocider og plantevernmidler

skal omfattes av restriksjonen.

Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) har diskutert restriksjonsforslaget siden desember 2022, og det har vært på en 6-måneders offentlig høring med kommentarfrist 22. juni 2023.

Midlertidig tilbaketrekking av restriksjonsforslaget

I forbindelse med høringen av forslaget har interessenter og næringsaktører sendt inn ny og viktig informasjon om utslipp og bruk av de bisfenolene som er foreslått omfattet av restriksjonen. Etter en gjennomgang av høringsinnspillene, har tyske myndigheter konkludert med at det er nødvendig med en betydelig omformulering av restriksjonsforslagets logiske oppbygning. En slik omskrivning vil også være en fordel for å oppnå den ønskede hensikten med restriksjonen.  

Revisjonen av forslaget forventes å medføre endringer i restriksjonens utforming og virkeområde som ligger utenfor Echas ekspertkomiteers mandat for vurdering. Det vil potensielt også inneholde nye elementer som ennå ikke er kommentert av berørte aktører. Tyske myndigheter har derfor besluttet å trekke tilbake det opprinnelige restriksjonsforslaget.

Tyskland planlegger at et revidert forslag skal sendes inn til Echa når det er oppdatert i tråd med den nye informasjonen. Etter innlevering, vil forslaget igjen bli diskutert i Rac og Seac, og en ny 6-måneders offentlig høring vil bli gjennomført.

Tidspunktet for ny innsending vil bli informert om gjennom Echas register for planlagte restriksjoner (RoI, Registry of Intentions).

Nyttige lenker