Sirkulær økonomi måles med EU-indikatorer

Sirkulær økonomi er en forutsetning for klimanøytralitet, bevaring av naturressurser og null forurensning. EU måler utvikling med nye indikatorer.

Publisert 19.09.2023

EU-kommisjonen har oppdatert sine indikatorer for å sikre en mer helhetlig framstilling samlet sett og for det enkelte land.

Fem tema for sirkulær økonomi

De oppdaterte indikatorene fra mai i år bygger i stor grad på indikatorene fra 2018. EU-kommisjonen har lagt til et femte tematisk område som indikatorene sorteres under.

  1. produksjon og forbruk
  2. avfallshåndtering
  3. sekundære råvarer
  4. konkurranseevne og innovasjon
  5. global bærekraft og motstandsdyktighet

EU viderefører prinsippene om at indikatorene skal være relevante, troverdige og brukervennlige, og de skal ikke pålegge medlemsland en ny rapporteringsbyrde.

I tillegg til å ha lagt til et tematisk område med nye underindikatorer, har EU også fjernet to underindikatorer om materialgjenvinningsgrad av treemballasje og materialgjenvinningsgrad av rivningsavfall fra byggeaktivitet.

Eurostat sammenstiller EU-resultater

EUs statistiske byrå, Eurostat, sammenstiller også status for indikatorene for Norge, Island og Sveits der data er tilgjengelig.

Eurostat har verktøy for å følge utviklingen og informasjon om metodikk, datakilder, definisjoner og standarder for publisering. Det er en svært god kilde til statistikk og informasjon om utviklingen av sirkulær økonomi i Europa for kommuner og andre aktører i Norge.

Tallene er sammenlignbare med andre europeiske land.

EU-indikatorer om sirkulær økonomi