Høring: forslag om å klassifisere flere stoffer

Echa ber om kommentarer på flere forslag om harmonisert klassifisering og merking innen 10., 17. og 24. mai 2024.

Publisert 04.04.2024

Høringen gjelder:

  • Med frist 10. mai 2024: 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine (EC 203-868-0, CAS 111-42-2)
  • Med frist 17. mai 2024: 1,3-diphenylguanidine (EC 203-002-1, CAS 102-06-7).
  • Med frist 24. mai 2024: propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate monohydrochloride; propamocarb hydrochloride (EC 247-125-9, CAS 25606-41-1).

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.