Kvotepliktige utslipp 2023 – kontroll og oppgjør

Miljødirektoratet har startet kontroll av utslippsrapporter for 2023. Operatører har plikt til å følge opp funn. Oppgjørsfrist er 30. september.

Publisert 12.04.2024

Miljødirektoratet er i gang med kontroll av utslippsrapporter

Fra og med rapporteringsåret 2023 fatter Miljødirektoratet ikke lenger vedtak om godkjenning av utslippsrapporter fra anlegg omfattet av EUs klimakvotesystem, se klimakvoteforskriften § 2-8.

Miljødirektoratet er i gang med å kontrollere utslippsrapporter for anlegg for 2023. Operatører og verifikatører vil kunne få spørsmål der det er uklarheter eller behov for mer informasjon for å ferdigstille denne kontrollen.

I saker der det er behov for særskilt oppfølging, vil operatør få varsel og vedtak om dette. Det samme gjelder dersom utslippstallet fastsettes etter artikkel 70 i forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser (MR-forordningen).

Miljødirektoratets kontroll av utslippsrapporter er gebyrbelagt

Miljødirektoratet tar gebyr for arbeidet med saksbehandling og kontroll av utslippsrapporter, se klimakvoteforskriften § 9-2. Alle vil som minimum få gebyrsats 8 eller 9 og motta vedtak om gebyr. Dersom direktoratet bruker tid ut over det sats 8 eller 9 tilsier, vil operatører motta varsel og deretter vedtak om gebyr.

Operatører har plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer

Dersom verifikatør har oppgitt avvik og forslag til forbedringer i verifikasjon av utslippsrapporten, har operatør plikt til å følge opp dette i en forbedringsrapport som skal sendes inn innen 30. juni 2024.

Dersom tiltak for å rette avvik eller gjøre forbedringer fører til at tillatelse med overvåkingsplan må endres, kan operatør melde om/søke om dette via Altinn istedenfor å sende inn forbedringsrapport.

Uavhengig av funn fra verifikasjonen, skal operatør jevnlig vurdere om metodene for overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp kan forbedres.

Mer om mal for forbedringsrapport og tips til utfylling finnes her:

Ny oppgjørsfrist er 30. september

Merk at fristen for å levere inn kvoter tilsvarende de kvotepliktige utslippene er endret. Fristen for å levere inn kvoter for 2023-utslippene er 30. september 2024, se klimakvoteloven § 12. Det er viktig at operatør i god tid før oppgjørsfristen sørger for at det er tilstrekkelig med kvoter på konto.

Mer om hvordan man leverer kvoter finnes her: