Norsk natur i tall: Nytt naturregnskap underveis

Det er behov for mer forskning for å oppfylle internasjonale krav til naturregnskap.

Publisert 10.04.2024

Forskere har nå evaluert eksisterende kunnskap om naturgoder og hvordan den kan brukes i et naturregnskap. Målet er at naturregnskap skal bidra til at vi tar bedre og mer bærekraftige valg i vår bruk av natur.

Miljødirektoratet samarbeider med Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre fagmiljøer for å etablere et naturregnskap for Norge. Nå har SSB kartlagt grunnlaget for økonomisk verdsetting innenfor rammene av naturregnskap:

Det finnes betydelig kunnskap om goder som matproduksjon, klimaregulering og rekreasjon. Samtidig er det fortsatt behov for å teste og forske mer for å møte internasjonale krav for flere andre naturgoder.  

Status for kunnskap om regnskap over økosystemtjenester, både fysisk og økonomisk, er oppsummert i notatet under. I tillegg vurderes funnenes betydning for videre arbeid med slike regnskap:

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har tidligere vurdert kunnskapsstatus for å beskrive naturgoder fysisk.

Her kan du lese mer om naturregnskap: