Nye EU-indikatorer for kjemikalier

EU har utviklet et rammeverk for indikatorer for overvåking av kjemisk forurensing og for vurdering av effekten av kjemikalieregelverket.

Publisert 29.04.2024

Et nytt europeisk rammeverk med 25 indikatorer for kjemikalier viser at skiftet til trygge og bærekraftige kjemikalier må skje raskere. Den første rapporten under dette rammeverket viser også at bruken av de farligste kjemikaliene fremdeles øker, om enn i mindre grad enn andre kjemikalier. Det er også tydelig at overgangen til en mer sirkulær økonomi bremses av farlige kjemikalier i avfall.

Europakommisjonen, EEA og Echa og har utviklet indikatorene

Det nye rammeverket består av 25 indikatorer, både eksisterende og nye, som skal overvåke kjemikalieforurensning og måle effektiviteten av kjemikalielovgivningen i Europa. Det er utviklet i et samarbeid mellom EU-kommisjonen, EUs miljøbyrå EEA og EUs kjemikaliebyrå Echa, og er et ledd i gjennomføringen av EUs kjemikalistrategi for bærekraft. Rammeverket og indikatorene er organisert etter de tre nøkkelområdene i kjemikaliestrategien:

 • trygge og bærekraftige kjemikalier, eksempler på indikatorer er
  • antall stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige (CMR) under regelverket for klassifisering, merking og emballering (CLP)
  • produksjon av helsefarlige kjemikalier sammenlignet med total produksjon av kjemikalier
 • minimering og kontroll av risiko, eksempler på indikatorer er
  • utfasing av ozonnedbrytende stoffer
  • andel som overholder kjemikalieregelverkene Reach og CLP ved nasjonale tilsyn
 • eliminering og opprydding av forurensning, eksempler på indikatorer er
  • nivåer av farlige stoffer i marine organismer
  • andel av både farlig og ikke-farlig avfall generert fra kjemisk industri

Det er utviklet et indikator-dashbord for disse nøkkelområdene:

Indikatorene vil bli oppdatert jevnlig for å overvåke kjemikalieforurensning og måle effektiviteten av kjemikalielovgivningen i Europa.

Relevante lenker: