Tildelingsregelverket har trådt i kraft i EU

EUs klimakvotesystem: Nye regler for å tildele kvoter har trådt i kraft. Fire norske anlegg må levere klimanøytralitetsplan for å få full tildeling.

Publisert 15.04.2024

Som følge av endringene i EUs klimapakke (Klar for 55) har tildelingsregelverket (2024/873) blitt revidert og er publisert på EU sine nettsider.  

Det reviderte tildelingsregelverket vil først gjelde i Norge når regelverket er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 4.

Norske anlegg som ønsker tildeling av gratiskvoter for perioden 2026-2030 må levere inn søknad om tildeling av vederlagsfrie innen 30. mai 2024. Fristen er gitt i klimakvoteforskriften §4-3. Denne søknaden må baseres på EUs oppdaterte tildelingsregelverk selv om det ikke er tatt inn i norsk rett.

Anlegg som har krav om å utarbeide og levere klimanøytralitetsplan

Anlegg som har klimagassutslipp høyere enn 80-persentilen av den relevante utslippsstandarden for produkt vil få krav om å utarbeide og levere en klimanøytralitetsplan for å få full tildeling. Krav om klimanøytralitetsplan er basert på utslipp fra årene 2016 og 2017 for hver utslippsstandard. 

Basert på disse verdiene har EU-kommisjonen beregnet at de norske anleggene Hydro Aluminium Årdal Karbon, Mongstad raffineri, Vafos Pulp og Glava Askim vil få krav om å levere en klimanøytralitetsplan sammen med søknad om tildeling av kvoter for å kunne få full tildeling av gratiskvoter for perioden 2026-2030.

En klimanøytralitetsplan må tilfredsstille kravene i forordning om klimanøytralitet (EU) 2023/2441 og skal inneholde tiltak, milepæler og mål for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Disse skal være spesifikke for anlegget, utslippsstandarden eller prosessen, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Mer informasjon om klimanøytralitetsplaner kan du finne i her:

Planen skal være utarbeidet innen 1. mai 2024 og skal leveres sammen med tildelingssøknaden 30. mai 2024. Miljødirektoratet vil sjekke at planen har møtt minimumsinnholdet og at planen tilfredsstiller regelverket og andre regelverk det refereres til.