Virkninger av endret bruk av hogstformer

Valg av hogstform vil påvirke klima, miljø og skognæring, viser ny rapport.

Publisert 09.04.2024

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Norsk institutt for vannforskning (Niva) vurdert hvilken effekt økt bruk av lukkede hogstformer.

Det vil si hogstformer der en større andel trær settes igjen etter hogst, kan ha for karbonlagring i skog, biodiversitet, økologisk tilstand, vannkvalitet og skognæring.

Skogen spiller en viktig rolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn og det er knyttet stor usikkerhet til klima-, miljø- og næringseffekter av en endret fordeling av hogstformer. Direktoratene har derfor hatt behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget om bruk av ulike hogstformer.