4-OPnEO og 4-NPnEO: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for etoksilerte alkylfenoler i produkter. Frist 3. april 2024.

Publisert 27.02.2024

Det europeiske kjemikaliebyrået  Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal utarbeides restriksjonsforslag for to stoffgrupper som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Etoksilerte oktyl- og nonylfenoler

De aktuelle stoffgruppene er inkludert i henholdsvis post 42 og 43 i vedlegg XIV:

  • 4-OPnEO: 4-(1,1,3,3- tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues)

  • 4-NPnEO: 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof)

Echa mener det er behov for restriksjon 

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal Echa gjøre en vurdering av hvorvidt risikoen ved bruk av stoffene i faste produkter (articles) er under tilstrekkelig kontroll.

Echa har nå gjort en foreløpig vurdering og har ut ifra den informasjonen de nå har tilgjengelig konkludert med at risikoen for utslipp til miljø ikke er under tilstrekkelig kontroll. De mener dermed det er behov for restriksjon av 4-OPnEO og 4-NPnEO i faste produkter.

Gi innspill til Echa 

Echa ber om innspill til sin vurdering og ønsker spesielt informasjon om: 

  • bruk av de aktuelle stoffene i faste produkter, f.eks. malte/belagte produkter og sikkerhetsglass
  • eksisterende meldinger til EU-databaser (f.eks. SCIP og SPIN) for bruk av stoffene i faste produkter og eventuelt i blandinger
  • miljøovervåkingsdata

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 3. april 2024.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: