Autorisasjonslista i Reach foreslås utvidet

Echa vurderer å anbefale fem stoffer, inkludert melamin, til Reach vedlegg XIV. Begrunnelsen for oppføring av DBP oppdateres. Høringsfrist 7. mai.

Publisert 15.02.2024

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ønsker innspill til forslag om å anbefale at fem nye stoffer fra kandidatlista i Reach (SVHC-stoffer) føres opp på vedlegg XIV (autorisasjonslista) og underlegges krav om autorisasjon.

Endelig anbefaling fra Echa vil baseres på medlemsstatskomiteen (MSC) sin opinion og innspill i denne høringen. Endelig vedtak om inkludering av stoffene på Reach vedlegg XIV, inkludert hvilke søknadsfrister som skal gjelde, skal fattes av EU-kommisjonen.

Echa vurderer å anbefale inkludering av følgende fem SVHC-stoffer på vedlegg XIV:

  • Melamin (EC-nr 203-615-4, CAS-nr 108-78-1), PMT, brukes som tilsetningsstoff i skum og belegg, brukes også i harpiks.

SVHC: Substance of Very High Concern, PMT: Persistent, Mobilt, Toksisk, PBT: Persistent, Bioakkumulerende, Toksisk, Rep 1B: Reproduksjonsskadelig, kategori 1B, vPvB: veldig Persistent, veldig Bioakkumulerende

Se Echas nyhetsmelding for mer informasjon:

Gi innspill til Echa

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Echa ønsker innspill om bruken av disse stoffene, for vurdering av mulige unntak fra autorisasjonskravet, og om strukturen og kompleksiteten til leverandørkjedene.

Echa ønsker også kommentarer til at stoffet dibutylftalat (DBP) oppføres på vedlegg XIV med hormonforstyrrende egenskaper for miljøet. Dette stoffet er alt oppført på vedlegg XIV basert på reproduksjonsskadelige egenskaper og hormonforstyrrende egenskaper for helse.

Omfatter stoffer som er:

  • svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B) og/eller
  • svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) og/eller
  • helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer)

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: