Havbruk får nytt forurensningsregelverk

Nytt regelverk for forurensning fra kystnær fiskeoppdrett er mer forutsigbart og likt for oppdretterne.

Publisert 07.02.2024

Det nye regelverket fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet innebærer at statsforvalteren som hovedregel skal gå bort fra individuelle tillatelser etter forurensningsloven og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning fra fiskeoppdrett.

Det innføres også nye minstekrav til miljødokumentasjon for nye lokalitetssøknader.

Standardiserte miljøkrav

Fram til nå har det blitt krevd en tillatelse fra statsforvalteren for fiskeoppdrett.

Det er nå vedtatt standardiserte miljøkrav i akvakulturdriftsforskriften og alle åpne fiskeoppdrettsanlegg i sjø skal som hovedregel underlegges de samme standardiserte miljøkravene.

Statsforvalteren kan i visse tilfeller fortsatt bestemme at oppdrettsanlegg ikke kan driftes uten enkelttillatelse.

Eksisterende tillatelser vil falle bort to år etter at de nye reglene trer i kraft, med mindre statsforvalteren har fattet vedtak om fortsatt tillatelse. Etter denne overgangsperioden vil de fleste tillatelser dermed være erstattet av de forskriftsfestede standardkravene.

Veileder i nytt regelverk

Endringene er utarbeidet i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet, basert på høring hos berørte næringsaktører. Direktoratene vil veilede om det nye regelverket.

Det vil være en videre dialog mellom direktoratene om samordning tilsyn, forvaltning og håndheving av reglene.