Mudring og utfylling i sjøen må få bedre rutiner

Miljøforvaltningens kontroll av 33 prosjekter med mudring og utfylling i sjøen viste få alvorlige brudd, men mange mangler i skriftlige rutiner.

Publisert 12.02.2024

I samarbeid med Miljødirektoratet kontrollerte statsforvalterne i fjor prosjekter over hele landet som mudrer, dumper og fyller ut med masser i sjø og vassdrag.

Prosjektene varierte fra små mudringstiltak ved private brygger til utfylling med store masser for å få nytt landareal. De ansvarlige for slike tiltak er kommuner, kommunale havner, Kystverket, en eller flere privatpersoner eller store industriforetak.

Mangler skriftlige rutiner og vurderinger av  miljørisiko

Kontrollørene fra statsforvalterne fant mange brudd på miljøregelverket knyttet til manglende eller mangelfulle skriftlige rutiner og vurderinger av miljørisiko for mudre-, dumpe- og utfyllingsprosjekter.

Kravene er viktig for å få oversikt over hvilken miljøpåvirkning de har på omgivelsene, og for å hindre mulig forurensning.

Det ble også avdekket en del brudd på kravene til miljøovervåking og målinger, inkludert hvordan resultatene er fulgt opp og rapportert internt og til myndighetene.

Må rette opp brudd på miljøregelverket

De ansvarlige for prosjektene må nå rette bruddene på miljøregelverket. Statsforvalterne følger opp at dette blir gjort, veileder om kravene og har oppfølgende tilsyn der det er aktuelt.

Miljødirektoratet forventer at fjorårets tilsyn med mudring og utfylling i sjøen har gjort tiltakshavere og entreprenører mer oppmerksomme på miljøkravene. Og dermed at aktørene sikrer at de har gode skriftlige rutiner og vurderinger av miljørisiko som bidrar til bedre praksis og mindre risiko for ytre miljø.