Høring: Unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Høringsfrist 19. januar 2024

Publisert 04.01.2024

Europakommisjonen har mottatt søknad om ett nytt unntak og fornyelse av 9 eksisterende unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS). Konsulenten Biois vurderer søknadene på oppdrag fra Europakommisjonen.

Søknadene omfatter et nytt unntak i vedlegg 2 til produktforskriften kapittel 2A:

 • Kadmium i Herschceller for oksygensensorer som brukes i industrielle overvåknings- og kontrollinstrumenter som krever følsomhet på under 100 ppm.

Søknadene omfatter fornyelse av følgende unntak i vedlegg 1 til produktforskriften kapittel 2A:

 • 8b. Kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter.
 • 13a. Bly i hvitt glass brukt til optiske anvendelser.
 • 13b. Kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til reflektansstandarder.
 • 34. Bly i metallkeramikkbaserte trimpotensiometere.
 • 42. Bly i lagre og bøssinger i forbrenningsmotorer som er drevet av diesel eller gassformig drivstoff som brukes i utstyr til yrkesmessig bruk utenfor veinettet
 • 44. Bly i loddemateriale for følere, aktuatorer og styringsenheter i forbrenningsmotorer som omfattes av virkeområdet i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628, innebygd i utstyr som i drift er fast plassert, og som er konstruert for yrkesmessig brukere, men som også brukes av ikke-yrkesbrukere.

Søknadene omfatter fornyelse av følgende unntak i vedlegg 2 (medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter) til produktforskriften kapittel 2A:

 • 4. Bly i glassfritte i røntgenrør og bildeforsterkere, og bly i bindemiddel av glassfritte for montering av gasslasere og til vakuumrør for omdanning av elektromagnetisk stråling til elektroner.
 • 9. Kadmium i helium-kadmium-lasere.
 • 46. Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i plastkomponenter i detektorspoler (MR-utstyr).

Se alle detaljene om unntakene i lenken til nettsiden til konsulenten Biois.

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknaden. 

 • RoHS-direktivet (2011/65/EU) regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).
 • Dette EU-direktivet er gjennomført i Norge i produktforskriften kapittel 2a.
 • Følgende stoffer og stoffgrupper er forbudt i EE-produkter (etter RoHS-direktivet): bly, kadmium, seksverdig krom, kvikksølv, bromerte flammehemmere (PBB og PBDE) og ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP).

RoHS-direktivet stiller i tillegg en rekke krav til merking og dokumentasjon av EE-produkter.

 

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om

 • det er behov for unntakene
 • det finnes alternativer til stoffene for disse bruksområdene
 • formulering av selve teksten i unntakene er hensiktsmessig

Høringsfrist 19. januar 2024

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn denne til konsulenten Biois. Det er også behov for innspill på om unntakene berører norsk industri og i tilfelle i hvilken grad.

Konsulenten har skrevet noen spørsmål til hvert unntak som man kan finne her:

RoHS exemption evaluation - Exemption Requests (biois.eu)

Svar på spørsmålene, med eventuelle kommentarer, sendes til Biois på e-post: rohs@biois.eu innen 19. januar 2024.

Vi ber om at dere sender en kopi av svaret til oss til: postmottak@miljodir.no. Merk henvendelsen til oss med 2024/120.

Kommende endringer i 2011/65 (RoHS), skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett. 

Les mer