Klimanøytralitetsplan for kvotepliktige industrianlegg

Enkelte kvotepliktige industrianlegg får krav om å utarbeide en klimanøytralitetsplan innen 1. mai 2024. Anlegg som må lage plan, har fått beskjed.

Publisert 16.01.2024

Som en del av klar for 55-pakken blir flere av regelverkene i EU revidert. Tildelingsregelverket (FAR) er en av regelverkene som blir revidert, og dette regelverket vil trolig bli vedtatt i mars 2024.  

Nye vilkår for full tildeling av gratiskvoter 

Industrianlegg som er omfattet av EUs klimakvotesystem kan søke om tildeling av gratiskvoter. Tildelingsregelverket angir reglene for hvordan anlegg skal beregne tildeling av gratiskvoter. Det er kommet inn to nye vilkår som gjelder for å få full tildeling av gratiskvoter. Utarbeiding og gjennomføring av en klimanøytralitetsplan (CNP) er ett av disse vilkårene. Krav til å utarbeide en klimanøytralitetsplan gjelder anlegg som har klimagassutslipp høyere enn 80-persentilen av den relevante utslippsstandarden for produkt. 

Må bli klimanøytrale innen 2050 

En klimanøytralitetsplan er en plan for hvordan et anlegg skal nå klimanøytralitet innen 2050. Denne planen skal blant annet bestå av mål, delmål og milepæler. Mer omfattende om hva en klimanøytralitetsplan skal inneholde omtales i klimanøytralitetsforordningen:

Anlegg har krav om å utarbeide en slik plan innen 1. mai 2024, og må inkludere planen i søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter for 2026–2030 med frist 30. mai 2024. Anlegg med krav til klimanøytralitetsplan, som ikke har utarbeidet en plan, vil trekkes 20 prosent av hele anleggets totale tildeling.      

Anlegg som må lage plan har fått beskjed 

Listen over anlegg som må levere en klimanøytralitetsplan er utarbeidet av EU-kommisjonen. EU arbeider med å revidere tildelingsregelverket og det er forventet at dette vil vedtas i mars 2024. Listen vil først være endelig etter at den er vedtatt av EU. Miljødirektoratet forventer likevel ikke endringer i listen. De norske anleggene som er på den uformelle listen, har allerede blitt kontaktet av Miljødirektoratet.