Ny statusrapport om uorganisk farlig avfall

Mengden uorganisk farlig avfall i Norge øker. Det er fortsatt behov for ny deponikapasitet, selv om økt gjenvinning kan redusere behovet på sikt.

Publisert 08.01.2024

Det viser en ny rapport om status og ventet utvikling av mengder, behandlingsmåter og teknologier for håndtering av uorganisk farlig avfall. 

Bakgrunn 

Norge har en usikker behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall når Langøya er fylt opp omkring 2030. Det er utarbeidet flere prognoser og rapporter på dette området tidligere, men Klima- og miljødepartementet ga i 2023 Miljødirektoratet i oppdrag å samle oppdatert kunnskap, særlig om status for ny behandlingsteknologi for uorganisk farlig avfall. Formålet er blant annet å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere framtidig behov for deponikapasitet.  

Mepex Consult As har nå utarbeidet en kortfattet rapport. Miljødirektoratet har gjort egne vurderinger av mulige effekter av et strengere regelverk for grensekryssende transport av farlig avfall til sluttbehandling og endringer i klassifiseringen av farlig avfall. De aktuelle dokumentene finner du nedenfor.   

Økning i Norge, redusert import 

Mengden uorganisk farlig avfall som oppstår i Norge har økt over tid, og det forventes at økningen vil fortsette. Det er derimot sannsynlig at mengden uorganisk farlig avfall som importeres til Norge vil gå ned på sikt, som følge av at EU nå vedtar strengere kriterier for grensekryssende forsendelser av farlig avfall til sluttbehandling. Mengden uorganisk farlig avfall som importeres vil også kunne gå ned som følge av etablering av gjenvinningsløsninger for flygeaske i utlandet. Ett anlegg er nå i drift i Sverige.  

Utviklingsarbeid og framtidig deponibehov 

Det pågår utviklingsarbeid for gjenvinning av flere typer uorganisk farlig avfall, inkludert flygeaske fra avfallsforbrenningsanlegg, fortynnet svovelsyre og flere typer industriavfall. Dersom flere av utviklingsprosjektene skulle bli realisert i fullskala, er det sannsynlig at årlig deponert mengde blir lavere enn i dag, men det vil fortsatt være behov for å deponere en betydelig mengde uorganisk farlig avfall på deponi for farlig avfall.  

Noen typer uorganisk farlig avfall vil kunne karakteriseres som stabilt, ikke reaktivt farlig avfall etter behandling. Vi har ikke sikker informasjon om hvor mange av landets deponier for ordinært avfall som egner seg for, eller vil motta, større mengder slikt avfall.