Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med fem nye stoffer, og dibutyl ftalat har blitt stemplet som hormonforstyrrende for miljøet.

Publisert 25.01.2024

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 240 stoffer som er identifisert som SVHC (stoffer som gir stor grunn til bekymring).

Disse stoffene ble oppført på lista den 23. januar 2024:

  • 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC-nr: 211-989-5), fordi stoffet er skadelig for forplantningen og PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk)
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol yy (EC-nr: 221-573-5), fordi stoffet er vPvB (veldig persistent, veldig bioakkumulerende)
  • 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one (EC-nr: 438-340-0), fordi stoffet er skadelig for forplantningen
  • Bumetrizole (EC-nr: 223-445-4), fordi stoffet er vPvB (veldig persistent, veldig bioakkumulerende)
  • Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol (EC-nr: 700-960-7), fordi stoffet er vPvB (veldig persistent, veldig bioakkumulerende
  • Dibutyl phthalate (oppdatert) (EC-nr: 201-557-4), fordi stoffet også er hormonforstyrrende for miljøet. Dibutyl phthalate har vært på kandidatlista siden 2008 fordi det fra før har blitt identifisert som skadelig for forplantningsevnen og hormonforstyrrende for mennesker

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt