Økt tilskudd til kommuner for å ivareta naturmangfold

Tilskuddsordningen for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen utvides i 2024.

Publisert 02.01.2024

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til ivaretagelse av naturmangfold i arealplanleggingen. Målet med ordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier.

Utvider tilskuddsordningen

I behandlingen av statsbudsjett for 2024 ble tilskuddsordningen utvidet, både økonomisk ramme og hva kommunene kan søke tilskudd til.

I tillegg til tilskudd til å utarbeide en egen tematisk kommunedelplan for naturmangfold, vil det fra 2024 også være anledning til å søke om midler til revisjon av tidligere vedtatt kommunedelplan, inkludert å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold.

Det gis også muligheter for at kommuner kan søke om tilskudd for å gå gjennom eldre arealplaner og vurdere disse i tråd med oppdatert kunnskap om naturverdier (“planrevisjon”).

I løpet av første halvår vil det i tillegg åpnes en ny tilskuddsordning der kommuner kan søke om tilskudd til gjennomføring av tiltak for å ivareta naturmangfold. Det vil komme mer informasjon om denne fra Miljødirektoratet senere.

Hvordan søker jeg? 

Søknader for de ulike tilskuddene skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Ny frist for å sende inn søknad er 11. februar 2024.  

Kommunen forplikter seg til å vedta oppstart med planprogram innen utgangen av 2024, og planen skal være sluttbehandlet innen april 2026.  

Se veiledning for kommunedelplan om naturmangfold her: