Oppdatert kartleggingsinstruks for naturtyper på land

Miljødirektoratet har videreutviklet og gjort forbedringer i instruks for kartlegging av naturtyper på land.

Publisert 25.01.2024

Endringsloggen bakerst i instruksen viser alle endringer som er gjort fra 2023 til 2024.

Antallet naturtyper er det samme 

Det er lagt til en ny naturtype med sentral økosystemfunksjon, C25 boreal regnskog uten bartredominans. Denne blir lagt til på bakgrunn av innspill fra kartleggere som har vært i felt og sett at dette er en viktig naturtype som ikke blir fanget opp gjennom kartlegging etter instruksen.

Samtidig som en naturtype kommer inn fjernes landformen F1 jordpyramide fra instruksen. Naturtypen er bare kjent fra et fåtalls lokaliteter, og disse er kartlagt i sin helhet. Landformer er nå også flyttet til geologisk mangfold i Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger (M1941) og verdivurderes på en annen måte enn naturtyper.

Tre naturtyper får endret definisjon: Gammel lågurtselje-rogneskog (C13), Gammel lågurtospeskog (C14) og Kalkbjørkeskog (C15).  

Bedre måleskala for to mye brukte variabler for slitasje og andre  

Den mest gjennomgående endringen i den oppdaterte instruksen er utskiftning av NiN-variablene slitasje (7SE) og spor av tunge kjøretøy (7TK) til Miljødirektoratets variabler for slitasje (MdirPRSL) og spor av tunge kjøretøy (MdirPRTK) med ny og harmonisert trinninndeling. De er byttet for alle naturtyper der de har inngått i instruksen tidligere. I tillegg til dette er det gjort små endringer på variabeltrinn for en håndfull variabler som brukes i både tilstand og naturmangfold.  

Kartleggingsmålestokk og minsteareal 

For kartlegging i fjell er det gjort en rekke endringer i både kartleggingsmålestokk og minsteareal for utfigurering. Endringene er gjort for å gjøre kartleggingen i fjell mer overkommelig å gjennomføre, uten at vi går glipp av viktig natur som burde ha vært kartlagt. I tillegg er kartleggingsmålestokken økt til 1:20 000 for alle undertypene av gammel furuskog og gammel granskog (C11 og C12).  

Stabil instruks til 2026

Ekspertgruppen som jobber med videreutvikling av instruksen skal frem mot 2026 jobbe med å gjennomføre to store endringer i instruksen; overgang til å bruke den nye versjonen av NiN-systemet (NiN3.0) og oppdatering etter den nye rødlista for naturtyper som kommer i 2025.

De skal også fortsette å jobbe med innspill som er samlet inn av Miljødirektoratet de siste årene. Alle disse endringene tas inn i en ny instruks som publiseres i 2026. 

Se oversikt over hvilke naturtyper som kartlegges etter Miljødirektoratets instruks.