Oppdatert strategi for klimatilpasning

Miljødirektoratet lanserer nå en oppdatert strategi og handlingsplan for klimatilpasning.

Publisert 17.01.2024

Den interne strategien beskriver hvordan Miljødirektoratet skal ivareta vårt sektoransvar for klimatilpasning innen resultatområdene naturmangfold, friluftsliv, forurensning, klima og polarområdene.

Oppdatert og styrket strategi

Miljødirektoratet har jobbet systematisk med klimatilpasning siden den forrige strategien ble vedtatt i 2018. Med økt kunnskap og forståelse av hvordan et klima i endring påvirker ansvarsområdene og oppgavene våre, har vi oppdatert og styrket strategien og handlingsplanene.

Gir status og prioriteringer framover

Klimatilpasningsstrategien (Klimatilpasning 2024 – 2028 Strategi og handlingsplan for Miljødirektoratets resultatområder) beskriver status for arbeidet med klimatilpasning og prioritering for arbeidet framover på resultatområdene våre. I tillegg har strategien et eget kapittel om tverrgående områder som skal bidra til å se utfordringer og løsninger på tvers. I den kommende strategiperiode har vi identifisert til sammen 100 handlingspunkter.

Fremhever naturens rolle i å dempe effektene av klimaendringene

Å tilpasse til et klima i endring er viktig for måloppnåelsen på alle fem områdene. Å bruke naturbaserte løsninger for klimatilpasning gir nytte på flere av resultatområdene samtidig, er et viktig bidrag for å sikre at vi får til et effektivt arbeid og tar ut synergier.

Stortinget behandlet nylig stortingsmelding om klimatilpasning "Meld St. 26 (2022-23) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn". Det nasjonale målet for klimatilpasning ble i den forbindelse utvidet slik at det også omfatter økosystemene: «Samfunnet og økosystemene skal forberedes på og tilpasses klimaendringene.» Endringen bygger på en erkjennelse av at økosystemer i god tilstand er viktig for å redusere konsekvensene klimaendringer får for både samfunn og natur.

Stortingsmeldingen legger stor vekt på naturens rolle for å dempe effektene av klimaendringene. Et nytt nasjonalt mål som inkluderer økosystemene og satsingen på naturbaserte løsninger i stortingsmeldingen gir Miljødirektoratet et særlig ansvar i det nasjonale klimatilpasningsarbeidet, også inn mot andre sektorer.