Små endringer i antall sau og rein tapt til rovvilt

Litt flere sauer ble erstattet som tapt til rovvilt i 2023 enn året før. For tamrein synker tallene på erstattede dyr noe.

Publisert 25.01.2024

Statsforvalteren har ferdigbehandlet erstatningssøknadene for tap til rovvilt for sau for 2023 og tamrein for 2022/2023. Miljødirektoratet har nå gjort tallene tilgjengelig i Rovbase.

Tallene viser en liten økning i erstattede tap for sau og en liten nedgang for tamrein.

Antall erstattede sauer har økt fra 16106 til 17273 fra året før. Antall erstattede tamrein har sunket fra 22801 til 20329.

Hovedårsaken til endringene henger sammen med rovviltforekomst og antall påviste rovviltskader, det vil si antall skader som er obdusert og undersøkt av SNO og har gitt grunnlag for å fastslå at dødsårsaken er rovvilt. For sau har det vært en liten økning i påviste skader, for tamrein tilsvarende nedgang i påviste skader på tamrein forårsaket av rovvilt.

I løpet av beitesesongen 2023 ble det påvist totalt 1097 sau/lam tatt av rovvilt, sammenliknet med 1038 året før. For tamrein ble det i reindriftsåret 2022/2023 påvist 944 rein tapt til rovvilt og for 2021/2022 ble det påvist 1094 tamrein tapt til rovvilt.

Kun et fåtall av rovviltskader blir påvist av SNO. For den øvrige erstatningsutmålingen vurderer  Statsforvalterne tapstallene i de innkomne søknadene opp mot samlet kunnskap om blant annet rovviltbestandenes størrelse og områdebruk, påviste tap til rovvilt i området, påvist observasjon av rovvilt og tapshistorikk.

I Rovbase kan du søke fram statistikken og bryte ned tallene på arter og områder: