Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt.

Publisert 15.01.2024

Søknadsfristen er 4. februar 2024.

For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som mulig. Regjeringen har derfor bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.  

Miljødirektoratet lyste ut 12 millioner kroner med søknadsfrist 1. desember 2023. Fordi rammen for ordningen har blitt utvidet med 20 millioner kroner, åpner vi for flere søknader med søknadsfrist 4. februar 2024. Vi vil tildele tilskudd i to runder. Søknader som ikke når opp i første tildeling, er med i vurderingen av søknader i andre runde. 

Tiltak som kan få tilskudd 

Det kan søkes om tilskudd til følgende prosjekter:  

  1. planlegging og/eller prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg   
  2. kompetansehevningstiltak knyttet til nitrogenfjerning   
  3. uttesting av teknologi for nitrogenfjerning   

Følgende tildelingskriterier må være oppfylt:   

  1. kommunen/interkommunalt selskap skal bidra med egeninnsats  
  2. prosjektet skal bidra til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden  
  3. prosjektet skal ha til hensikt å bidra til en raskere beslutning om eller innføring av nitrogenfjerning 

De som kan søke

  • kommuner
  • kommunalt eide selskaper
  • interesseorganisasjoner som jobber på vegne av kommunene

Elektronisk søknad

Kontakt