Restaurering av myr i Andøy kommune

Forsvarsbygg skal gjennomføre tiltak i 2024 og 2025 for å restaurere det forurensede myrområdet ved Skarsteindalen skyte- og øvingsfelt i Nordland.

Publisert 09.07.2024

Aktiviteten som har pågått fra 1950-tallet og frem til ca. 2005 har medført en endring i myrens hydrologiske forhold, vegetasjon og kapasitet til å lagre CO2. Myren i dette området består delvis av kystmyr som er en rødlistet naturtype.

Langtidsovervåkning av nærmeste resipient, Daleelva, fra de siste 10 årene, har vist at det foregår lite spredning av bly fra feltet til tross for høye målte konsentrasjoner på selve feltet.

Miljødirektoratet påla 21. juni 2024 Forsvarsbygg å restaurere myrområdet. Tiltak i form av blant annet tetting av grøfter, fjerning av veier og beplantning med torvmose, vil på sikt bidra til å gjenopprette et naturlig vannivå i myren og bedre den økologiske funksjonen. En mer intakt myr vil ha økt kapasitet for karbonlagring og bidra til å øke myrens kapasitet til å binde og holde tilbake blyforurensningen.