Klimakvoter: Rapportere bruk av brensel

For 2024 gjelder nye krav for rapportering av brensler i klimakvotesystemet for industri, luftfart og maritim transport.

Publisert 28.06.2024

Med innføringen av det nye klimakvotesystemet for veitransport, bygninger og andre sektorer (ETS2) i Norge, kommer det også nye krav til anleggsoperatører som omfattes av det eksisterende kvotesystemet for industri, luftfart og maritim transport (ETS1).

Ny regel for å unngå dobbelttelling av utslipp mellom anlegg i ETS1 og ETS2

Klimagassutslipp som allerede er omfattet av ETS1, skal ikke omfattes i ETS2.  

For å skille ut klimagassutslipp som skjer i sektorer utenfor ETS2, skal brenselsoperatører oppgi en såkalt omfangsfaktor for hver av sine brenselsstrømmer. Omfangsfaktoren vil ha en verdi mellom 0 og 1, hvor 0 betyr at alt brenselet blir levert utenfor omfanget av ETS2.

En av metodene brenselsoperatører kan benytte for å definere en omfangsfaktor, er å bruke informasjon fra utslippsrapporter fra anlegg i ETS1. For at dette skal være mulig, er det fra og med rapporteringsåret 2024 innført krav om at operatører for anlegg i ETS1 skal rapportere hvilke brenselsoperatører i ETS2 de har mottatt brensel fra, hva slags type og hvor mye brensel de har mottatt, og hva dette brenselet har blitt brukt til. Videre stilles det også krav om at myndighetene skal gjøre denne informasjonen tilgjengelig for brenselsoperatørene. Miljødirektoratet vil komme tilbake til hvor og hvordan denne informasjonen vil bli tilgjengeliggjort.

Mer detaljert informasjon om rapporteringskrav for ETS1 og ETS2 finnes i artikkel 75v i forordning om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser (MR-forordningen) nederst på denne siden.  

Rapporteringsskjemaene for anlegg under ETS1 vil blir oppdatert

EU-kommisjonen oppdaterer sine maler for rapportering av utslipp av klimagasser for anlegg og luftfart under ETS1, slik at operatørene kan rapportere informasjon om brenselsbruk i henhold til det nye rapporteringskravet.

Miljødirektoratet vil publisere skjemaet så snart det er ferdigstilt. Skjemaet skal legges ved utslippsrapporten ved rapportering i Altinn. Miljødirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon rundt skjemaet i god tid før rapporteringsfristen 31. mars 2025.

Ikke krav for operatører for luftfart og skip

Det er ikke krav til at operatører for luftfart og skip i ETS1 skal levere inn informasjon om hvilke brenseloperatører de har fått leveranser fra.

Relevante lenker og regelverk