Krom(VI): Innspill til restriksjonsforlag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for visse seksverdige kromforbindelser innen 15. august 2024

Publisert 07.06.2024
 Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for visse seksverdige kromforbindelser:
  • krom(VI)-stoffene spesifisert i postene 16 til 22 og 28 til 31 i vedlegg XIV til Reach-forordningen (autorisasjonslista)
  • bariumkromat (EC-nummer 233-660-5). 

Echas plan for denne restriksjonen er utvidet med flere stoffer i gruppen seksverdige kromforbindelser enn i et tidligere forslag til restriksjon, etter at mandatet fra Europakommisjonen ble oppdatert.

I denne andre innspillsrunden ønsker Echa å tette kunnskapshull fra den første innspillsrunden som var fra desember 2023 til februar 2024.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 15. august 2024.

Echa ber om innspill i to separate undersøkelser:

2a) ulike bruksområder for krom(VI)-stoffer
2b) alternativer til krom(VI)-stoffer

Undersøkelse 2a) er rettet spesielt mot brukere av:

  • krom(VI)-stoffer innen transport (maritim, jernbane, vei, luftfart), romfart og forsvarssektoren
  • krom(VI)-stoffer til bruksområder som blant annet elektroplating av plast, maling og sprøyting,
  • andre krom(VI)-stoffer enn kromtrioksid og kromsyrer, inkludert brukere av bariumkromat

Undersøkelse 2b) er målrettet mot leverandører av alternativer til krom(VI)-stoffer, samt virksomheter som har eller er i prosess med å substituere krom(VI)-stoffer.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relevante lenker