Skal kartlegge regionalt viktige friluftslivsområder

Miljødirektoratet starter nå med å utvikle metoden fylkeskommunene skal bruke når de kartlegger viktige friluftslivsområder og turruter.

Publisert 27.06.2024

Kunnskap om natur- og friluftslivsområder er viktigere enn noen gang. Stedfestet kunnskap om friluftslivsverdier er helt avgjørende for å kunne ta hensyn til friluftsliv i arealplanleggingen og vil også være nyttig i arbeidet med natur- og arealregnskap.

De fleste norske kommunene har de siste årene gjennomført  kartlegging av lokale friluftslivsverdier. Nå er planen at fylkeskommunene skal starte med regional friluftslivskartlegging. Selve kartleggingen er planlagt å starte i januar 2026, og kommunene skal samtidig starte prosessen med å revidere sitt datasett over kartlagte og verdsatte områder.

Før dette arbeidet kan settes i gang skal Miljødirektoratet lage en nasjonal metodikk for kartleggingen. Parallelt skal det gjennomføres en enkel revisjon av metodikken for å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i kommunene.

Trenger innspill til metodikken

For å sikre at alle perspektiv blir ivaretatt, trenger vi innspill fra fylkeskommuner, kommuner, statsforvaltere, friluftslivsorganisasjoner og andre som vil bli berørt av arbeidet.

Planen er å sende ut et overordnet førsteutkast til metodikk i løpet av august, og det blir frokostwebinar om høringen onsdag 28. august kl 9.00-10.00.

Påmeldingslenke til frokostwebinaret blir sendt ut i midten av august.

Det kan være ulike grunner til at et friluftslivsområde blir kartlagt som svært viktig. For eksempel vil nærfriluftslivsområder få høy verdi fordi de brukes mye og har mange stier, benker, gapahuker etc. Villmarkspregede friluftslivsområder vil derimot kunne få toppscore nettopp fordi de har få brukere og lite tilrettelegging, men store natur- og opplevelseskvaliteter.

Kartleggingen vil gi to friluftslivskart; ett over friluftslivsområder og turruter som er viktige i et regionalt perspektiv og ett som viser friluftslivsområder med lokal verdi.