Støtter 36 oslofjordkommuner med å fjerne nitrogen

Miljødirektoratet deler ut 20 nye millioner kroner til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt.

Publisert 03.07.2024

Stortinget har til sammen bevilget 52 millioner kroner i år til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann. Dette er et viktig tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

52 millioner kroner i to omganger

De første 32 millionene ble delt ut tidligere i år, hvor til sammen 43 kommuner og kommunalt eide selskaper mottok tilskudd. I runde nummer to mottok Miljødirektoratet 25 søknader på til sammen 50 millioner kroner.

36 kommuner og interkommunale selskap får nå til sammen 20 millioner kroner til 15 ulike prosjekter. De handler om kompetansebygging, planlegging, pilotanlegg og utredninger av mulige løsninger, både overordnet og konkrete tekniske løsninger.

Noen kommuner er tildelt midler i begge rundene.

Rask reduksjon av nitrogenutslippene

Miljødirektoratet har også denne gangen prioritert prosjekter som gir raskest mulig reduksjon av tilførsler av nitrogen til Oslofjorden og til prosjekter der midlene gir nytte for flere kommuner.

Vi har prioritert kommuner i nedre del av nedbørfeltet til Oslofjorden og kommuner i Innlandet.