Bromerte flammehemmere: Send innspill om alternativer

Echa inviterer til å gi innspill om alternative stoffer og materialer til aromatiske bromerte flammehemmere innen 28. juni.

Publisert 08.05.2024

Europakommisjonen har bedt det europeiske kjemikaliebyrået Echa om å utarbeide en rapport om aromatiske bromerte flammehemmere. Rapporten skal være grunnlag for Kommisjonen for å vurdere hvorvidt det er behov for å utarbeide et Reach-restriksjonsforslag.

I den forbindelsen trenger Echa informasjon om denne stoffgruppen og dette er den andre høringen ("call for comments and evidence") som Echa gjennomfører for å få tilstrekkelig grunnlag for å skrive rapporten.

Gi innspill til Echa

Tema for denne andre høringen er om det fins alternativer til aromatiske bromerte flammehemmere og hvorvidt disse er lett tilgjengelige på markedet.

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 28. juni 2024.

Les mer om behovet for høringen og hvilke aromatiske bromerte flammehemmere som er inkludert i denne rapporten i notatet som Echa har lagt på høringssiden sin.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget er det viktig å gi innspill til Echas høring.

Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: