Hormonforstyrrende og miljøfarlige stoff identifiseres

De europeiske reglene om klassifisering og merking av slike stoffer er nå en del av norsk regelverk.

Publisert 15.05.2024

Forordning (EU) nr. 2023/707 er nå inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Forordningen innfører nye fareklasser for å identifisere og faremerke stoffer som er kjent eller antatt å være hormonforstyrrende for menneskers helse eller i miljøet.

Den innfører også nye fareklasser for de miljøfarlige egenskapene persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB), persistent, mobil og toksisk (PMT) eller svært persistent og svært mobil (vPvM). Stoffer som er hormonforstyrrende eller miljøfarlige kan føre til irreversible effekter som blir oppdaget mange år senere.

Identifisert gjennom prioritetslista

Norsk miljøgiftpolitikk har lenge identifisert stoffer med hormonforstyrrende eller miljøfarlige egenskaper gjennom den norske prioritetslista. Norske myndigheter har også arbeidet for strengere reguleringer av prioritetslistestoffer. Vi har bidratt aktivt i det europeiske arbeidet med å utvikle de nye fareklassene i CLP for stoffer med hormonforstyrrende eller miljøgiftegenskaper.

Følger opp EUs kjemikaliestrategi

EU-kommisjonens innføring av de nye fareklassene i CLP-forordningen følger opp sentrale forpliktelser i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, som er en byggestein i den europeiske grønne given (Green Deal). Fareklassene skal øke beskyttelsen av forbrukere, sårbare grupper og arbeidstakere fra de mest skadelige kjemikaliene og er viktige for å nå målet om null kjemisk forurensning i miljø. De nye fareklassene vil gi alle brukere, spesielt forbrukere, arbeidstakere og bedrifter, lettere tilgang til informasjon om kjemikalier med hormonforstyrrende eller miljøfarlige egenskaper.

Positivt for helse og miljø

Klassifisering og merking er et viktig risikoreduserende verktøy som bidrar til at stoffene kan brukes og håndteres på en forsvarlig måte. Flere andre regelverk, deriblant kjemikalieregelverket REACH og regelverket om farlig avfall, bygger videre på reglene om klassifisering og merking i CLP. Klassifisering og merking vil også ha positive virkninger på helse og miljø fordi det over tid vil fremme erstatning av de farligste stoffene med mindre farlige stoffer.

Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge gjelder fra 2. mai 2024 og de nye fareklassene innføres trinnvis fra 1. mai 2025 til 1. mai 2028.

Relaterte lenker