Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni.

Publisert 16.05.2024

For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget har derfor bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner

Hittil i år har Miljødirektoratet tildelt 32 millioner kroner i tilskudd til kommuner og interkommunale selskaper. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge ytterligere 20 millioner kroner for ordningen i 2024.

Med forbehold om Stortingets vedtak, kan kommunene innenfor Oslofjordens nedbørsfelt på nytt søke om tilskudd for arbeid som gjennomføres i 2024.

Tiltak som kan få tilskudd

Det kan søkes om tilskudd til følgende prosjekter: 

  • planlegging og/eller prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg 
  • kompetansehevningstiltak knyttet til nitrogenfjerning 
  • uttesting av teknologi for nitrogenfjerning

Tildelingskriterier som må være oppfylt

  • Kommunen/interkommunalt selskap skal bidra med egeninnsats.
  • Prosjektet skal bidra til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.
  • Prosjektet skal ha til hensikt å bidra til en raskere beslutning om eller innføring av nitrogenfjerning.

De som kan søke 

  • kommuner  
  • kommunalt eide selskaper
  • interesseorganisasjoner som jobber på vegne av kommunene