Tilskudd til natur og friluftsliv i vindkraftområder

Kort frist: Ny tilskuddsordning til natur og friluftsliv i områder som er berørt av landbasert vindkraft har søknadsfrist 7. juni.

Publisert 16.05.2024

I revidert statsbudsjett har regjeringen foreslått en ny tilskuddsordning til natur og friluftsliv i områder berørt av landbasert vindkraftverk. Formålet er å bidra til å ivareta og fremme natur og friluftsliv i kommuner berørt av landbaserte vindkraftverk. Ordningen skal bidra til at natur blir reetablert, eller får bedre betingelser og til at friluftslivsmuligheter bedres i disse kommunene.

Midlene lyses ut med forbehold om at revidert nasjonalbudsjett vedtas som foreslått.

Søknadsfristen er kort fordi regjeringen tar sikte på at vedtak om tilskudd skal foreligge før sommeren.

Hvem kan søke

Kommuner, kommunale eller interkommunale foretak, interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Tilskudd kan gå til tiltak i kommuner som har landbaserte vindkraftverk, samt til tiltak i kommuner der natur eller friluftsinteresser blir negativt påvirket av landbaserte vindkraftverk som er plassert i nabokommunen.

Type tiltak som kan få støtte

Tiltak som kan få støtte kan være å legge til rette for naturmangfold eller friluftsliv tilsvarende det som er påvirket av vindkraftverk et annet sted i kommunen.

Tilskuddsordningen kan også støtte tiltak som fremmer natur og friluftsliv som ikke er direkte påvirket av vindkraftverk. Innenfor natur er naturmangfold av nasjonal og vesentlige regional interesse prioritert.

Det kan gis støtte til tiltak for å ta vare på enkeltarter eller naturtyper og til å restaurere natur i kommuner som er berørt av vindkraftverk. Tiltak som bidrar til å fremme eller reetablere sammenhengende nettverk av naturområder med stor økologisk betydning for naturmangfold prioriteres.

Det kan også gis støtte til å legge om stier eller lage nye stier og ferdselsårer, tilrettelegging av adkomstsoner og andre mindre tilretteleggingstiltak som fremmer et naturvennlig friluftsliv.