Deklarasjonsplikt for mikrobiologiske produkter ender

Forskrift om merking og deklarering av mikrobiologiske produkter er opphevet. Forslaget om oppheving av forskriften var på høring i 2023.

Publisert 15.03.2024

Mikrobiologiske produkter skal derfor ikke lenger deklareres til produktregisteret.

Deklarasjonsplikt opphører

Dermed er det ikke lenger plikt for den som produserer, importerer eller bringer mikrobiologiske produkter i omsetning i Norge, til å deklarere opplysninger om mikrobiologiske produkter til Miljødirektoratet. Deklarasjonen har vært gjort elektronisk i Miljødirektoratets applikasjon for kjemikaliedeklarering til produktregisteret.

Høringen gir mer informasjon

Forslaget om oppheving av forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som med fører tilføring til det ytre miljø var på høring høsten 2023.

Miljødirektoratet anbefalte å oppheve forskriften fordi den var unødig ressurskrevende og i praksis ikke bidro til å forebygge at mikroorganismene i mikrobiologiske produkter medfører helseskade, eller uheldige miljøeffekter i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall o.l.  Hensikten med forskriften ble vurdert til å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom annet regelverk.

Fortsatt aktsomhetsplikt, krav om kunnskap og eventuell kjemikaliedeklarering

Den som importerer mikrobiologiske produkter, har fortsatt en plikt til å innhente den kunnskap som er nødvendig for å vurdere om produktet kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse jf. produktkontrolloven § 3. Det foreligger også en aktsomhetsplikt.

Dersom produktet inneholder kjemikalier som er deklareringspliktige kan det være at selve kjemikaliene må deklareres til Produktregisteret mer informasjon finnes her: