Flere oppfylte ikke omsetningskrav for biodrivstoff

En gjennomgang av rapporteringen viser at flere omsettere av drivstoff ikke oppfylte omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk i 2021 og 2022.

Publisert 07.03.2024

I Norge har vi omsetningskrav som sier at en viss andel av alt drivstoff som selges til enkelte formål skal være biodrivstoff. Omsettere av drivstoff skal hvert år rapportere på omsetningskravene.

Tilsyn utført 

Miljødirektoratet følger opp og kontrollerer rapportene. I 2023 ble samtlige omsettere bedt om å dele ytterligere dokumentasjon om enkelte partier biodrivstoff som ble rapportert i omsetningskravet for veitrafikk.

Gjennomgangen av dokumentasjonen avdekket flere potensielle avvik, som Miljødirektoratet jobber med å undersøke ytterliggere.  

Høsten 2023 gjennomførte Miljødirektoratet et tilsyn hos drivstoffomsetteren Eco-1 der vi avdekket et mulig avvik. I tilsynet ble det undersøkt om Eco-1 hadde overholdt kravene i produktforskriften kapittel 3 og kravene i internkontrollforskriften. 

Det ble blant annet gjennomgått underliggende dokumentasjon om hvor mye biodrivstoff som er solgt, klassifisering av råstoff, og hvilke produkttyper biodrivstoff som hadde gått til veitrafikk.  

Oppfylte ikke kravet 

Tilsynet avdekket at Eco-1 feilaktig hadde rapportert flere partier biodrivstoff som solgt til veitrafikk, mens de i stedet var omsatt til andre markeder. Partier ble derfor underkjent.

Samtidig hadde Eco-1 inngått avtaler med til sammen fire omsettere i 2021 og 2022 om såkalt "samlet oppfyllelse". Samlet oppfyllelse innebærer at flere omsettere samarbeider om å oppfylle omsetningskravet, gitt at en av aktørene har overoppfylt sitt krav.

På grunn av de underkjente partiene hadde ikke Eco-1 anledning til å inngå avtaler om samlet oppfyllelse. De fire omsetterne oppfylte derfor ikke omsetningskravet for 2021 og/eller 2022. 

Mer tilsyn framover  

Det er i dag omsetningskrav for biodrivstoff i hele drivstoffmarkedet, og kravene blir stadig høyere. Miljødirektoratet øker derfor tilsynsaktiviteten med omsetningskravene. 

Miljødirektoratet bistår også med veiledning og informasjon for å hjelpe omsettere med å følge regelverket.