Har du innspill til vår miljøovervåking?

Hvordan kan Miljødirektoratet bli bedre til å overvåke miljøproblemer og tilstanden i naturen vår?

Publisert 19.03.2024

Miljødirektoratet går nå i gang med å evaluere og justere programmene for miljøovervåking som kalles basisovervåking. Det får betydning for måten vi overvåker på i tiden fremover. I den forbindelse ønsker vi innspill.  

Basisovervåkingen skaffer data om den generelle tilstanden i norsk miljø. Denne overvåkingen inkluderer både målinger for å bestemme tilstand, og for å undersøke endringer over tid. 

Ønsker innspill, spesielt fra fagmiljøer og frivillige organisasjoner 

Miljøovervåkingen gjennomføres av institutter, universiteter og konsulenter på oppdrag fra Miljødirektoratet. De bruker mange forskjellige overvåkingsmetoder, både ulike typer analyser av prøver fra vann, jord, luft og biota, og ulike typer registreringer og observasjoner i felt. Det brukes også satellittmålinger og andre typer fjernmåling.  

Hvordan kan vi forbedre overvåkingsprogrammene 

Miljødirektoratet er allerede i gang med å vurdere hvert enkelt overvåkingsprogram opp mot programmenes målsetting. I tillegg er disse spørsmålene relevante å vurdere: 

  • Hva kan vi forbedre?  
  • Kan vi ta i bruk ny teknologi? 
  • Kan vi effektivisere overvåkingen?  
  • Er rapporteringsformen ok for ditt bruk? 
  • Er det andre miljøproblemer Miljødirektoratet bør overvåke?   

Hva bruker Miljødirektoratet resultatene fra miljøovervåking til? 

Miljødirektoratet benytter resultatene fra overvåking til å følge tilstanden i norsk natur, sette i gang nødvendige tiltak og sjekke om tiltakene fungerer. 

Miljødirektoratet koordinerer den nasjonale miljøovervåkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Den inkluderer programmer for natur, klima og forurensning og omfatter økosystemer på land, i hav og ferskvann.  

Innspillene sendes til Bård Nordbø bard.nordbo@miljodir.no innen 15. Mai 2024.