Høring: Foreslår å klassifisere flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for flere stoffer innen 19. april og 3. mai.

Publisert 07.03.2024

Høringen med frist 19. april gjelder:

  • nitromethane (EC 200-876-6, CAS 75-52-5)
  • nitroethane (EC 201-188-9, CAS 79-24-3)
  • 1-nitropropane (EC 203-544-9, CAS 108-03-2)
  • sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (EC -, CAS 99105-77-8)

Høringen med frist 3. mai gjelder:

  • 2-ethylhexyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylate (EC -, CAS 83834-59-7)
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol (EC 219-470-5, CAS 2440-22-4)
  • Reaction products of diphenylamine with nonene, branched (EC -, CAS -)

benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (EC 270-128-1, CAS 68411-46-1)

For stoffet sulcotrione (ISO) foregår det en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.