Miljøgifter i kystområdene 2022

Nye funn viser lavere nivåer for miljøgifter langs norskekysten, med unntak av noen steder.

Publisert 18.03.2024

Programmet Miljøgifter i kystområdene (Milkys) rapporterer på funnene fra miljøgiftovervåkning langs norskekysten og Svalbard. Programmet måler både metaller og organiske miljøgifter i blåskjell, torsk, snegl og ærfugl. Formålet med overvåkninger er å vise nivåer og trender av miljøgifter vi finner langs kysten. Kunnskapen fra denne overvåkningen brukes både i nasjonalt og internasjonalt arbeid med å beskytte miljøet mot forurensning.  

Nedadgående tidstrender  

For 2022 rapporteres det nå om at mange miljøgifter hadde nedadgående tidstrender, både på kort og lang sikt. Både i blåskjell og torsk var nivåene av miljøgifter stabile eller nedadgående for størstedelen av målingene. Kun en liten del av de totalt 782 tidstrendene som ble utregnet viste økende trender.    

Økning i noen områder  

Økende trender kan ses for noen av de samme stoffene som overskrider grenser satt i miljøkvalitetsstandard (EQS). Indre Oslofjord og urbane havneområder har flest overskridelser av miljøkvalitetsstandarder. Dette gir en indikasjon på høy samlet belastning av miljøgifter på disse stedene.  

For blåskjell er det tre av de målte miljøgiftene som overskrider grenser satt i miljøkvalitetsstandarder. Av de 24 stasjonene hvor det er tatt prøver av blåskjell ble det funnet nivåer over miljøkvalitetsstandard for kvikksølv på tre steder, for bromerte flammehemmere på 9 steder og for PCB på 11 steder.