Oppdatering av nettsider for tildelingssøknad

Flere skjemaer og veiledere som gjelder tildeling av vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2026-2030 er ferdigstilt av EU-kommisjonen.

Publisert 15.03.2024

Nettsiden for søknad om tildeling er oppdatert med disse. Vi har også oppdatert nettsidene med annen informasjon.  

Maler for skjema for grunnlagsdata, klimanøytralitetsplan og metodeplan 

Miljødirektoratet har publisert skjema for grunnlagsdata (BDR), skjema for klimanøytralitetsplan (CNP) og skjema for metodeplan (MMP) for tildelingssøknad for 2026-2030 (periode 2), disse finnes nederst på våre nettsider under "Maler". Vi har også oppdatert nettsiden med veiledning for hvordan skjema for MMP skal fylles ut, disse finnes nederst på våre nettsider under "Veiledere fra EU".  

Skjemaene er utarbeidet av EU-kommisjonen og vil ikke bli oversatt til norsk. Det er disse skjemaene som skal benyttes ved søknad om tildeling for perioden 2026-2030, og som skal sendes Miljødirektoratet innen 30. mai 2024. Søknaden skal verifiseres av en akkreditert verifikatør før innsending til Miljødirektoratet. 

Oppdaterte lenker til veiledere til tildelingsregelverket 

Vi har også oppdatert nettsiden med lenker til veiledere til tildelingsregelverket. Per nå er følgende veiledere ferdigstilt:  

  • veileder 1: generell veiledning om tildeling av klimakvoter  
  • veileder 2: tildelingsmetoder på installasjonsnivå  
  • veileder 11: klimanøytralitetsplaner 
  • veileder 12: vilkår for energieffektiviseringstiltak.  

Vi vil fortløpende oppdatere nettsiden med lenker til flere veiledere, når disse er ferdigstilt fra EU-kommisjonen. 

Anlegg hvor utslipp fra forbrenning av biomasse er mer enn 95% i perioden 2019-2023  

Fra og med 2026 skal anlegg hvor utslippet fra forbrenning av biomasse utgjør mer enn 95% av de totale gjennomsnittlige klimagassutslippene ved anlegget ikke lenger omfattes av EUs klimakvotesystem. Disse anleggene vil derfor ikke måtte svare kvoter for sine fossile utslipp, og vil heller ikke være berettiget tildeling av vederlagsfrie kvoter. Det er kun utslipp fra biomasse som kan nulltelles i henhold til gjeldende regler i (EU) 2018/2066 (MR-forordningen) som skal hensyntas ved vurdering av om 95% av utslippet stammer fra biomasse.  

For anlegg som i dag er inne i kvotesystemet skal vurderingen baseres på andel utslipp fra biomasse i referanseperioden 2019 – 2023. Kravet for nulltelling av utslipp fra biomasse har vært i utvikling i løpet av denne perioden. Krav til oppfyllelse av bærekraft- og utslippsreduksjoner for fast biomasse ble for norske anlegg innført først i 2023. 

Eventuelle relevante krav til oppfyllelse av bærekrafts- og utslippsreduksjonskriterier som var gjeldende for hvert av de fem årene skal tas hensyn til ved vurdering av hvor mye av utslippet for hvert år som skal regnes som biogent og fossilt. 

Det vil komme fram i skjema for grunnlagsdata (BDR) hvorvidt et anlegg faller innenfor denne regelen. For anlegg som faller innenfor denne regelen, og dermed ikke er berettiget tildeling av kvoter, skal BDR sendes til postmottak@miljodir.no, med kopi til saksbehandler innen 30. mai 2024. Disse anleggene trenger ikke sende inn en søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter. 

Mer informasjon om hvordan dette skal vurderes finnes i denne i veileder til Annex I til direktivet: Legg inn lenke her: Guidance note on interpretation of the Scope of the EU ETS (europa.eu) 

Anlegg som ikke ønsker å søke om tildeling for perioden 2026-2030 

Anlegg som ikke ønsker å søke om tildeling for perioden 2026-2030 må fylle ut BDR-skjema med informasjon under arkfane A_InstallationData. Det er kun punkt A.I ("Identification of the installation") og punkt A.II ("Information on this baseline data report") som må fylles ut for disse anleggene. BDR-skjemaet skal deretter sendes til postmottak@miljodir.no, med kopi til saksbehandler.  

Anlegg som ikke ønsker å søke om tildeling av vederlagsfrie kvoter, og dermed velger å ikke levere søknad om vederlagsfrie kvoter innen 30. mai 2024, fraskriver seg rettene til å motta tildeling av kvoter for perioden 2026-2030.

Tildeling til elektrisitetsforbruk 

Vi har forstått signaler fra Kommisjonen slik at enheter som produserer varme fra elektrisitet er berettiget tildeling, dersom varmen forbrukes. Hvorvidt andre enheter som utnytter elektrisitet direkte vil få tildeling (f.eks. kompressorer) er noe vi har behov for å avklare nærmere med Kommisjonen. Før vi har fått en avklaring på dette med Kommisjonen vil vi anbefale at anleggene som søker om tildeling inkluderer alle enheter de mener er berettiget tildeling iht. regelverket, og at søknaden blir verifisert iht. dette.