Rapportere klimagassutslipp fra biomassebrensler

Miljødirektoratet åpner for egendokumentasjon for nulltelling av utslipp av klimagasser fra forbrenning av fast biomasse i kvotesystemet.

Publisert 22.03.2024

Flere metoder for dokumentasjon for utslippsårene 2023 og 2024

Anleggsoperatører må dokumentere at bærekrafts- og utslippsreduksjonskriterier som beskrevet i forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser (MR-forordningen) artikkel 38 (5) er oppfylt.

Disse kriteriene er beskrevet nærmere i EUs reviderte fornybardirektiv (RED II) artikkel 27 (nr. 2-7 og 10).

Miljødirektoratet har tidligere informert anleggsoperatørene om at sertifiseringsordninger godkjent av EU skal benyttes som gyldig dokumentasjon ved utslippsrapportering for å nulltelle utslipp i klimakvotesystemet.  

Miljødirektoratet har fått informasjon om at det for fast biomasse er behov for noe mer tid for å kunne bruke en av de EU-godkjente sertifiseringsordningene for å dokumentere at bærekrafts- og utslippsreduksjonskriterier er oppfylt. På bakgrunn av dette åpner Miljødirektoratet for at anleggsoperatører kan benytte egendokumentasjon som er revidert og godkjent av en uavhengig tredjepart for å dokumentere at kriteriene er oppfylt for utslippsårene 2023 og 2024. Det skal ved uavhengig revisjon benyttes de samme retningslinjene som for bruk av egendokumentasjon i omsetningskravet.

Miljødirektoratet presiserer at kravet til bærekrafts- og utslippsreduksjoner i RED II fortsatt må oppfylles for å kunne nulltelle utslipp fra forbrenning av all biomasse i klimakvotesystemet, og at denne meldingen kun gjelder at Miljødirektoratet også vil akseptere revisorgodkjent egendokumentasjon for å dokumentere oppfyllelse av kravene for fast biomasse for utslippsårene 2023 og 2024.

Frist for å rapportere kvotepliktige utslipp er 31. mars 2024

Fristen for å rapportere kvotepliktige utslipp for 2023 er 31. mars 2024, og kan ikke avvikes. I denne rapporteringsrunden vil Miljødirektoratet derfor åpne for at anleggsoperatører som ønsker å benytte egendokumentasjon som beskrevet over, kan ettersendes. Anleggsoperatørene kan dermed rapportere at utslipp fra fast biomasse er null, selv om det på rapporteringstidspunktet ikke foreligger gyldig dokumentasjon. Forutsetningen er at anleggsoperatørene kan dokumentere oppfyllelse av bærekrafts- og utslippsreduksjonskriteriene med ettersendt dokumentasjon, og at dette oppgis i den verifiserte utslippsrapporten.

Miljødirektoratet vil sende rapporten i retur når anleggsoperatøren melder ifra at de har tilstrekkelig dokumentasjon på plass. Endelig utslippsrapport med ettersendt dokumentasjon må verifiseres før den sendes til Miljødirektoratet. 

Endelig verifisert utslippsrapport med egendokumentasjonen bør komme på plass så snart som mulig, og senest innen 31. mai 2024, slik at Miljødirektoratet rekker å kontrollere dokumentasjonen før kvoteoppgjøret 30. september 2024.

Dersom Miljødirektoratet ikke mottar tilstrekkelig egendokumentasjon, så vil utslippene fra biomasse regnes med i anleggets kvotepliktige utslipp.

Merk at det for rapportering i 2025 ikke vil være mulig å ettersende dokumentasjon for utslippsåret 2024, og at fristen for rapportering inkl. dokumentasjon på oppfyllelse av bærekrafts- og utslippsreduksjonskriterier er 31. mars 2025.

Miljødirektoratet oppfordrer anleggsoperatører til å begynne arbeidet med å få på plass leverandøravtaler slik at biomasse som forbrennes fra og med utslippsåret 2025 kan dokumenteres i henhold til kravet i artikkel 38 (5) med en av sertifiseringsordningene godkjent av Kommisjonen.