Virkemidler for industriell karbonfjerning

En auksjonsordning kan fremme CO2-håndtering og industriell karbonfjerning, viser ny rapport.

Publisert 15.03.2024

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Oslo Economics vurdert ulike virkemidler for å utløse industriell karbonfjerning i Norge.

Bakgrunnen for oppdraget er Stortingets anmodningsvedtak om virkemidler for CO2-fjerning: 

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en ekstern utredning av virkemidler for samfunnsøkonomisk riktig prising av negative utslipp, slik som negativ CO2-avgift eller omvendte auksjoner, og vurdere muligheten for at støtte til CO2-fjerning (negative utslipp) kan kombineres med salg av klimakreditter

Omvendt auksjonsordning for å fjerne karbon

Rapporten framhever en auksjonsordning av karbondifferansekontrakter (CCfD) som et verktøy for å stimulere aktører til å gjennomføre karbonfangstprosjekter. I denne modellen kan ulike aktører konkurrere om midler ved å presentere bærekraftige løsninger for CO2-fangst.

Industriell karbonfjerning skiller seg fra vanlige klimatiltak ved at det ikke er noen "forurenser som skal betale", men at prosjektene heller gir opphav til en positiv klimaeffekt de bør betales for. En sentral anbefaling er at industriell karbonfjerning verdsettes på lik linje som utslippsreduksjoner fra fossile kilder. Siden mange utslippspunkt slipper ut både fossil og bio-CO2, burde virkemidlene søke å utløse disse sammen.

I parallell med en eventuell auksjonsordning bør det vurderes virkemidler for å sikre tilgang til CO2-lager og infrastruktur, og virkemidler for modning av prosjekter.