22 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 22 skogområder i åtte fylker.

Publisert 07.12.2018

Samlet nytt verneareal  er ca. 113 kvadratkilometer, hvorav rundt 47 kvadratkilometer er produktiv skog. 10 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Alle områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog. I Deifjellia i Hedmark vernes også noe areal på Forsvarsbyggs eiendom.

Med dette vernet er om lag 4,7 prosent av alt skogareal og om lag 3,4 prosent av den produktive skogen vernet.

Stor variasjon

Fire av områdene er vurdert å ha nasjonal verneverdi, og flere av områdene er vurdert i øvre sjikt av regionalt verneverdi.

De 22 områdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, ikke minst forekomster med edellauvskog og områder med stor variasjon av ulike barskogtyper og med en rekke truete og sjeldne arter.

Fra gammel furuskog med 31 rødlistearter i Møre og Romsdal, edelauvskog på Sør- og Vestlandet, kalkskog i Telemark, ravinedaler i Østfold til "urskognær" furuskog med 47 rødslistearter i Hedmark.

Også i areal er variasjonen stor, fra 62 dekar i Spydeberg til ca. 43 000 dekar i Stor-Elvdal.