Vedfyring: "Kokebok" for å redusere utslipp

Miljødirektoratet gir kommunene oversikt over virkemidler og tips for å redusere utslipp fra vedfyring.

Publisert 12.04.2019

Nesten halvparten av utslippene av svevestøv kommer fra fyring med ved i boliger og fritidsboliger.

- Vedfyring gir dårlig luftkvalitet og påvirker folks helse negativt. Vår nye oversikt viser hvilke virkemidler kommunene kan ta i bruk for å begrense eller forby vedfyring i sin kommune. I denne "kokeboka" finner kommunene gode oppskrifter på hvordan de kan gi innbyggerne bedre lokal luftkvalitet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Oppskrift på renere luft

Miljødirektoratet har på oppdrag for Klima -og miljødepartementet fått Norsk Energi til å lage en oppdatert tiltaksutredning for vedfyring.

Basert på denne har Vista Analyse skrevet rapporten "Oppskriften til renere luft i din kommune".

Den er en gjennomgang av alle virkemidlene som kommunene i dag rår over for å begrense vedfyringen, samtidig som den også foreslår noen nye.  Dette er regulatoriske, økonomiske og informative virkemidler.

Kommunene må følge opp

Kommunene er forurensningsmyndighet for luftkvalitet, og må følge flere regelverk som skal sørge for god luftkvalitet.

Dersom nødvendig, må de sørge for at det gjennomføres målinger av luftkvaliteten og at nødvendige tiltak iverksettes for å redusere luftforurensningen. 

Forslag fra Vista Analyse: 

Forby vedfyring i enkelte områder

De negative konsekvensene av vedfyring er størst i byer og tettbygde strøk. Det sterkeste virkemiddelet kommunene har, er å forby vedfyring i områder med svært høy luftforurensning. Alternativt kan forbudet begrenses til gamle vedovner produsert før 1998.

Støtte til utskifting av vedovner

Støtteordninger til utskifting av vedovner praktiseres i flere kommuner. Støtten bør fungere slik at man må levere inn den gamle ovnen i en "panteordning" for å sikre at denne ikke gjenbrukes, og derfor fortsetter å bidra til utslipp, foreslår Vista Analyse.

Kommunene kan også vurdere at slik støtte kun gis til de ovnene som har lavest utslipp slik at flest mulig kjøper disse. I tillegg kan det vurderes å gi støtte til andre tiltak enn rentbrennende ovner, som for eksempel varmepumper eller elektrokjel.

Vista Analyse foreslår at støtteordningene kan utvides til å inkludere utskifting eller rehabilitering av pipeløp.  Dette er derimot et tiltak som så langt ikke er utredet i tiltaksutredningen fra Norsk Energi.

Merkeordning for vedovner

Vista Analyse foreslår et det opprettes en merkeordning for vedovner med informasjon om utslippene fra ovnene. Begrunnelsen er at det i dag kan være svært krevende for forbruker å finne ut hvilke ovner som har de laveste utslippene. 

Kommunen kan redusere byggesaksgebyr

Siden rehabilitering av pipeløp er søknadspliktig, har kommunene innført et byggesaksgebyr, noe som trolig er en barriere for at folk skifter ut og rehabiliterer pipeløp. 

Kommunene skal maksimalt kreve selvkost i forbindelse med saksbehandlingen, men gebyrene varierer svært mye mellom kommunene.  Den enkelte kommune kan vurdere om dette beløpet kan reduseres, mener Vista Analyse.

Bedre fyringsteknikk

Riktig fyringsteknikk i vedovner kan også bidra til at utslippene fra vedfyring blir lavere. Vista mener at feiernes kompetanse kan brukes til å drive opplæring av kommunens innbyggere i dette.

Relevante rapporter

Rapport som beskriver modell for å beregne utslipp fra vedfyring og rapport som beskriver utslipp fra svevestøv og effekt på klima.