Europa når ikke fastsatte miljømål

En ny rapport om miljøtilstanden i Europa fra det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at Europa ikke vil nå 17 av 35 miljømål for 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.12.2019

Rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020 (SOER 2020)» er en sammenstilling av status på miljømål fra alle medlemslandene i EU og EEA sitt nettverk, inkludert Norge, og utgis hvert femte år.

Europas miljøstatus

SOER 2020 blir i dag lansert i Brussel. Rapporten gir både et øyeblikksbilde av miljøtilstanden, og ser på framdrift mot etablerte europeiske miljømål.

Selv om det er store forskjeller mellom landene og mot miljømålene, viser rapporten en rask nedgang i artsmangfold, overforbruk av naturressurser og økte konsekvenser av klimaendringer.

Det er behov for store og bærekraftige omstillinger i Europas mat-, transport- og energisystemer.

Alvorlig miljøtilstand

– Denne rapporten viser at situasjonen for miljøet i Europa er meget alvorlig. Vi tar fortsatt ikke de nødvendige grepene for å redusere klimagasser, ta vare på naturen og utvikle en økonomi som er innenfor naturens tåleevne. Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hvor Norge gjør det bra og hvor vi må skjerpe tiltakene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Den nye rapporten om Europåas miljøtilstand adresserer 35 miljømål vedtatt i EU, og hvordan Europa ligger an til å nå målene i 2020. Den ser også på om trender mot 2030 viser en positiv, uklar eller negativ utvikling (se tabell ES.1).

17 miljømål nås ikke

Rapporten viser at vi i stor grad ikke er i rute til å møte 17 av målene innen 2020, og at 9 mål kun delvis vil bli oppnådd.

Verst utsikter er det blant annet for artsmangfold, marine økosystemer, utslipp av kjemikalier, samfunnsrisiko ved klimaendringer og helsemessige konsekvenser av økt støy.

De seks miljømålene som trolig vil bli møtt i 2020, innebærer blant annet beskyttede land- og havområder, materiell ressurseffektivitet og kilder til fornybar energi.

I tillegg viser rapporten en negativ trend mot 2030, med færre måloppnåelser enn vi ser i 2020.

–SOER 2020 er den mest omfattende miljøvurderingen noensinne gjennomført i Europa. Rapporten gir oss et solid kunnskapsgrunnlag og et varsko om at nåværende tiltak ikke er nok. Det er nedslående å se at det ikke har vært forbedring siden forrige rapport i 2015, så vi er nødt til å få opp tempoet for å reversere de dystre utsiktene mot 2030, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

For lite fremskritt innen artsmangfold, luftforurensing og helse

Ifølge SOER 2020 har kun 23 prosent av arter og 16 prosent av naturmiljøer vernet i EU en gunstig bevaringsstatus. Europa er dermed ikke i rute til å oppfylle det overordnede målet om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020.

Sammenlagt er flere arter utrydningstruet nå enn noen gang i historien.

Luftforurensing rammer fortsatt det biologiske mangfoldet og økosystemer. 62 prosent av Europas økosystemområder utsettes for for høye nitrogennivåer.

Luftforurensing er også er stort problem i urbane strøk. Nesten 20 prosent av EUs befolkning i urbane områder med konsentrasjoner av luftforurensing som overgår minst én EU-standard for luftkvalitet.

Eksponering for fint svevestøv er ansvarlig for rundt 400 000 for tidlige dødsfall i Europa hvert år, og det er i sentral- og østeuropeiske land at påkjenningen er størst.

– Gjennomgående i rapporten er oppmerksomhet om rettferdig omstilling. Mennesker og miljøer er i ulik grad sårbare for klimaendringer og eksponert for risikoer. SOER 2020 har tatt høyde for disse ulikhetene, og søker å sikre både velferd og helse i sine anbefalinger, sier miljødirektør Ellen Hambro.

En bærekraftig framtid er fortsatt mulig

Europeiske miljø- og klimatiltak har bidratt til å forbedre miljøet de siste tiårene, men Europa gjør ikke tilstrekkelige framskritt, ifølge rapporten.

Rapporten bemerker at Europa allerede har gjort vesentlige framskritt de to siste tiårene når det gjelder å redusere klimaendringer og klimagassutslipp.

Tegn på framskritt ses også på andre områder, for eksempel håndtering av luft- og vannforurensning og innføring av nye politikker for å håndtere plastavfall og fremme tilpasningen til klimaendringer og sirkulær- og bioøkonomi.

Hastetiltak nødvendig

På tross av framskrittene påpeker SOER 2020 at det er behov for hastetiltak på alle 35 områder de neste ti årene for å oppnå FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. 

Den understreker videre at Europa ikke kommer til å nå sin bærekraftsvisjon om "ha et godt liv innenfor planetens tålegrenser ved å fremme økonomisk vekst og forsøke å håndtere skadelige bivirkninger med miljø- og sosialpolitiske verktøy". I

stedet anbefaler EEA at bærekraft må være det ledende prinsippet for ambisiøs og samstemt politikk og tiltak i hele samfunnet. Transformativ endring krever at alle områder og nivåer av myndigheter samarbeider og utnytter ambisjonen, kreativiteten og kraften til befolkningen, bedrifter og lokalsamfunn.

Tabell ES.1 - Oppsummering av trender, utsikter og muligheter