Tapet av tamrein til rovdyr har økt

Tallet på tamrein som ble tatt av rovvilt økte i reindriftsåret 2017/2018, sammenlignet med de to foregående årene. Kongeørn, gaupe og jerv sto for nær alle dokumenterte skader.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.02.2019

514 reineiere søkte erstatning for tamrein som de antok ble tatt av rovvilt i driftsåret 2017/2018. Det ble søkt erstatning for 69 000 dyr, mot 59 700 året før.

89 millioner i erstatning

Det er Fylkesmannen i hvert fylke som behandler søknadene om erstatning. Antall rein som er undersøkt og dokumentert tatt av rovdyr blir lagt til grunn, men reineiere får også erstattet dyr som ikke er dokumentert tatt, hvis det vurderes som overveiende sannsynlig at rovvilt har gjort skaden.

I alt ble 21 201 dyr erstattet, en økning fra knapt 17 400 dyr driftsåret før.

Erstatningsutbetalingene økte med 23 millioner kroner til 89 millioner.

– Mange faktorer påvirker tapstallene i reindriftsnæringen, og tapene varierer fra år til år. I oppgjøret ser vi spesielt en økning i erstatningssøknader fra Finnmark. I resten av landet er tapssituasjonen omtrent som før, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Gaupe, jerv og kongeørn gjør mest skade

Det er gaupe, jerv og kongeørn som står for den største andelen av rovviltskadene på tamrein. Siste driftsår ble det ikke dokumentert skader forårsaket av ulv, og kun sju bjørneskader. For gaupe, jerv og kongeørn økte de dokumenterte skadene, og aller mest for kongeørn.

– 413 reinsdyr ble beviselig tatt av kongeørn, og det er flere enn de siste årene. Økt dokumentasjonsgrad dette reindriftsåret gir grunnlag for å utbetale mer erstatning. Det gis erstatning for flere dyr enn de som er dokumentert tatt av rovdyr ved at sannsynligheten for tap vurderes ut fra dokumenterte skader og kunnskap om rovdyrenes utbredelse, sier Ellen Hambro.

Mer informasjon om kadaverfunn og erstatningsoppgjøret for tamrein tapt til rovvilt er tilgjengelig på nettsiden www.rovbase.no.

Her finnes informasjon om erstatning både for reindriftsåret 2017/2018 og tidligere år, og opplysninger for landet som helhet, på fylkesnivå, eller for den enkelte kommune.