Utlysning av midler fra Klimasats til hurtigbåter

Fylkeskommuner og kommuner kan søke Klimasats-støtte til prosjekter som bidrar til å utvikle null- og lavutslippsløsninger i hurtigbåtsamband.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.07.2019

Krav til tiltak eller prosjekter som kan få støtte

For å få støtte må tiltaket eller prosjektet innfri disse kravene:

 1. Utlysningen gjelder nybygging eller ombygging av eksisterende hurtigbåter
 2. Tiltak eller prosjekter som framskynder utviklingen av hurtigbåter som i drift er uten klimagassutslipp
 3. Tiltak eller prosjekter som har betydelig reduserte utslipp sammenlignet med dagens hurtigbåter
 4. Aktuelle energikilder er el, hydrogen, ammoniakk og biogass

Eksempler på tiltak eller prosjekter som kan få støtte

Her ser du noen eksempler på tiltak eller prosjekter som kan få støtte:

 • Planlegging eller utredning av lokale løsninger på båt og energiløsninger på land
 • Utviklings- og FoU-kontrakter, inkludert anskaffelsen av slike kontrakter
 • Anskaffelsesjobben knyttet til pilotfartøy eller ordinære fartøy med tilhørende energiinfrastruktur
 • Merkostnad for utslippsfrie løsninger i driftskontrakter
 • Pilotfartøy og energi-infrastruktur som investering. Merk at her har Enova også en rolle
 • Pilotfartøy og energi-infrastruktur som tjeneste

Listen er ikke uttømmende.

Eksempler på tiltak eller prosjekter som ikke kan få støtte

Her ser du noen eksempler på tiltak eller prosjekter som ikke kan få støtte fra denne ordningen:

 • Merkostnader knyttet til bruk av flytende biodrivstoff. LBG regnes ikke som flytende biodrivstoff  
 • Investering i ladeinfrastruktur der søker kan få investeringsstøtte av Enova
 • Investering i fartøy der søker kan få investeringsstøtte fra Enova
 • Energieffektivisering alene
 • Rene forskningsprosjekter

Hva kjennetegner et godt prosjekt?

 • Det bidrar til at utviklingen dras et tydelig skritt videre - for båt og tilhørende infrastruktur for energi
 • Det bygger videre på eksisterende kunnskap
 • Det er nyttig for flere og deler informasjon og kunnskap 
 • Det involverer sentrale aktører når det er relevant
 • Gjennomføringsplanen har tydelig ansvarsfordeling, troverdig framdriftsplan og beskriver god risikostyring
 • Søker har undersøkt med Enova at prosjektet ikke faller inn under deres ordninger, og arbeidet organiseres slik at tildelingen ikke er statsstøtte etter lovverket for statsstøtte

Støttesum

Et prosjekt kan få inntil 12 millioner kroner i støtte.

Støtten kan dekke maksimalt 75 prosent av kostnadene.

Hvem kan søke?

Bare fylkeskommuner, kommuner og (fylkes-)kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, kan søke om midler. De kan søke sammen eller hver for seg.

Tildelingskriterier

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som oppfyller følgende tildelingskriterier:

 • Tiltaket skal bidra til reduserte klimagassutslipp, løsninger som kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler
 • Søknaden skal være politisk forankret i kommunen
 • Tilskuddet skal være utløsende for at tiltaket gjennomføres
 • Kommunen må bidra med egeninnsats

Tildelingskriteriene er fastsatt i forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene.

Mer om politisk forankring, utløsende effekt og egenandel

Søker kan søke uten å ha budsjettvedtak om egeninnsats på plass, siden svaret på søknaden ofte er avgjørende for om søker bevilger midler til tiltaket. Det er altså ønsket om å gjennomføre tiltaket som må ha en politisk forankring. Eventuelle midler tildeles med forbehold om at søker bevilger sin andel.

Utløsende effekt betyr at tiltaket som helhet gjennomføres som følge av tilskuddet, eller at klimagassreduksjonen fremskyndes vesentlig, eller at omfanget eller ambisjonsnivået blir høyere enn det hadde vært uten tilskudd.

Egenandelen kan finansieres med søkers egne midler eller låneopptak. Søkers egeninnsats trenger imidlertid ikke bare være direkte finansiering av tiltak, men kan være arbeidstid til for eksempel å koordinere, tilrettelegge og administere. Altså arbeid som må til for å gjennomføre tiltaket. Andre, for eksempel næringsliv, IKS eller kommunalt AS, interreg-samarbeid eller organisasjon kan bidra til den direkte finansieringen. For at næringsliv kan bidra med finansiering forutsettes det at et Klimasats-tilskudd ikke strider mot regelverk om statsstøtte.

Dersom andre statlige midler bidrar til finansieringen vil vi vurdere den totale statlige andelen i tiltaket. Målet er å bruke statlige midler på best mulig måte.

 

Kriterier for prioritering og behandling av søknaden

Søknader som framstår som realistiske med hensyn til budsjett og gjennomføring, prioriteres i konkurranse med øvrige søknader.

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet særlig vekt på følgende:

 • Potensial for utslippsreduksjon over kontraktstiden. Estimert kostnadseffektivitet ved tiltaket som helhet vektlegges der dette er mulig å kvantifisere, og ellers på annen måte sannsynliggjort utslippsreduksjon.
 • Grad av innovasjon
 • Overføringsverdi/eksempelverdi/spredingspotensial

Andre effekter av tiltaket, positive og negative, tillegges noe vekt.

Avslag ved overlapp med andre støtteordninger

Dersom tiltaket med stor sannsynlighet kan få støtte fra andre statlige støtteordninger, kan søker få avslag med oppfordring om å søke riktig sted. Vær spesielt oppmerksom på Enovas tilbud dersom søknaden gjelder investeringer i båter, og landstrøm. 

Kan innhente råd og informasjon før avgjørelse

Miljødirektoratet kan innhente informasjon fra søker og råd fra eksterne fagmiljøer når dette er nyttig for behandling av søknaden.

Miljødirektoratets fullmakt

Miljødirektoratet avgjør hvilke søknader som innvilges, støttesum og krav til rapportering. Forvaltningslovens bestemmelser om klage gjelder ikke tilskudd til kommuner.

Krav om rapportering

Rapporteringskrav tilpasset det enkelte tiltaket gis i tilsagnsbrevet.

Minimumskrav er å rapportere på aktiviteter, resultater, effekter og kostnader ved tiltaket, og slik at det dekker krav om sluttrapport og sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6.

Krav til rapportering av regnskap

Klimasats dekker deler av kostnadene ved tiltaket. Derfor må totalkostnaden for prosjektet fremgå klart i oversendt regnskap. For prosjekter der tilskuddet dekker merkostnad må det komme tydelig fram hvordan merkostnaden for klimakrav er beregnet, sammenlignet med en ordinær vare eller tjeneste uten klimakrav.

Regnskapet skal vise:

 • Direkte kostnader fra regnskap fordelt på kontogruppe eller lignende.
 • Egeninnsats. Spesifiseres i antall timer per person og sats (inntil kr 600 pr time).

Regnskap skal være bekreftet av økonomisjef, internrevisjon eller ekstern revisor. Med bekreftet mener vi at utskriften av regnskapet skal være signert. For tilskudd over kr 1 000 000 skal regnskap godkjennes av revisor.

Søker skal ikke legge ved kopi av bilag eller timelister, men spesifisere hvilke bilag som inngår i kostnaden. Husk også at innholdet i søknad og rapport i utgangspunktet blir offentliggjort.

Utbetaling

Søker får tilskuddet utbetalt i etterkant av gjennomføring, eller på grunnlag av inngått kontrakt.

Dersom de totale prosjektkostnadene blir lavere enn angitt i søknaden dekker tilskuddet fortsatt ikke mer enn spesifisert andel av totalkostnaden.

Tilskudd kan kun dekke kostnader til moms i de tilfeller der søker ikke får momskompensasjon. Dersom utgiften ikke omfattes av moms-refusjon må dette beskrives tydelig i regnskapet.

Søknaden sendes Miljødirektoratet

Søknadsskjemaet leveres elektronisk i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, som er åpent for denne søknaden fram til 15. februar 2020 kl. 24.00:

For å søke må du opprette en bruker i søknadssenteret. Du blir da bruker på vegne av søker.

En søker kan sende inn flere søknader.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar 2020.

Spørsmål

Spørsmål kan sendes til klimasats@miljodir.no

Du kan også ringe Kirvil Stoltenberg: 924 37 781 eller Ida Bjørkum: 995 01 787

Spørsmål i søknadsskjemaet

Her er spørsmålene som skal besvares i søknadsskjemaet:

Søkeropplysninger

 • Kommunens/det kommunale foretakets organisasjonsnummer.
 • Kommunens/det kommunale foretakets kontonummer. Eventuell støtte betales ut til dette kontonummeret.
 • Dersom flere søker sammen skal kommunenavn og etat/foretak fylles ut for hver kommune. Før gjerne opp de ulike søkernes organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefon til kontaktperson. Her kan det føres opp maks 10 søkere. Dersom det er flere søkere, legg informasjonen i beskrivelse av tiltaket eller som vedlegg.

Type tiltak

Velg tiltakstypen Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak

Beskrivelse av tiltaket

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Potensial for utslippsreduksjon skal tallfestes dersom det er mulig.

Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha? Ta med både positive og negative virkninger, og si noe om omfanget.

Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket bidra til noe av dette?

Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?

Hvordan er tiltaket politisk forankret?

Gjennomføring

 • Når planlegges arbeidet startet og avsluttet? Skriv måned og år.
 • Gjennomføringsplan. Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives i felt i søknadsskjema. Planen bør inneholde opplysninger om oppgave, ansvarlig, tidsbruk og sluttidspunkt.
 • Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført.
 • Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
 • Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?

Kostnadsoverslag

 • Kostnadsoverslaget skal legges inn i tabell der det spesifiseres hva kostnaden gjelder, og beløp uten mva. Kostnadsoverslaget skal inneholde alle kostnader som forventes knyttet til tiltaket. Det kan være kostnader for varer og tjenester som kjøpes inn, og kostnader for internt arbeid. Internt arbeid kan regnes med inntil kr 600 per time. Legg inn så mange kostnadslinjer det er behov for. Vær så spesifikk du kan. Tabellen summeres automatisk.

Finansiering

 • Finansieringsplan legges inn i tabell, og skal vise hvordan alle kostnader utover Klimasats-midler tenkes dekket. Finansieringsplanen forteller pengene til egenandelen skal komme fra. Finansieringsplanen kan bestå av sum for andre offentlige tilskudd, annen finansiering og egne midler, og sist summeres søkesummen automatisk. Med andre offentlige tilskudd menes alle typer offentlige midler som ikke er kommunes egne penger. Med annen finansiering menes alle midler som bidrar til egenandelen og hverken er kommunes egne midler eller offentlige midler. Med egne midler menes kommunens egne penger. Eventuelle lån inngår også i egne midler. Alle summer skal oppgis uten mva.
 • Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Velg ja eller nei. Hvis ja, på hvilken måte?

Utdyping finansiering

 • Dersom andre midler enn kommunens egne penger og Klimasats-støtte skal dekke noe av kostnadene må det opplyses om hva slags midler dette er. Punktet gjelder altså midler som er ført opp som "andre offentlige tilskudd" eller "annen finansiering" i forrige punkt (finansiering) i søknadsskjemaet. Har tiltaket mottatt eksterne midler av noe slag, søkt eller bedt om eksterne midler men ikke fått svar, eller søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Velg ja eller nei. Hvis ja: Oppgi type midler, beløp og vilkår. Ved avslag om offentlige midler, hva var begrunnelsen for avslaget?

Vedlegg

 • Her kan du laste opp dokumentasjon som underbygger søknaden. Velg fil og klikk 'Legg til fil'. Maks filstørrelse er 16 MB.
 • Det er mulig å skrive inn merknad til vedleggene.